By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ มอบทุน 800,000 บาท แก่ 4 กิจการเพื่อสังคม ผู้ชนะเลิศโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5” สานพลังแห่งแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

บ้านปูฯ มอบทุน 800,000 บาท แก่ 4 กิจการเพื่อสังคม ผู้ชนะเลิศโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5” สานพลังแห่งแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบัน Change Fusion ประกาศผล 4 กิจการเพื่อสังคมที่ชนะเลิศจากโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5” หรือ “Banpu Champions for Change 5” พร้อมมอบทุนสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท โดยแต่ละกิจการจะได้รับทุนสนับสนุน 200,000 บาท สำหรับนำไปต่อยอดการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของโครงการฯ ทั้งนี้ บ้านปูฯ นับเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนรายแรกๆ ของไทย ที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะริเริ่มธุรกิจของตนเองขึ้นเพื่อตอบโจทย์ประเด็นทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่างๆ ผ่าน “กิจการเพื่อสังคม”

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาริเริ่มธุรกิจของตนเองกันมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งของธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือ “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise ที่มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอด พร้อมกับสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม หรือตอบโจทย์ช่องว่างทางโอกาสของกลุ่มผู้ขาดโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบ้านปูฯ ที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”

“บ้านปูฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่อย่างจริงจัง เพราะเชื่อว่าเขาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมในอนาคต ด้วยเชื่อว่า “พลังความรู้….คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง รับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะหมายถึงการล้มในบางครั้ง เพื่อลุกขึ้นยืนได้มั่นคงกว่าเดิม เราภูมิใจที่ได้ร่วมสานฝันและผลักดันให้พลังคนรุ่นใหม่มีบทบาทในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น” นางอุดมลักษณ์ กล่าว

ด้านนายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยมายาวนาน หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน เปิดใจว่า บ้านปูฯ นับเป็นองค์กรภาคเอกชนรายแรกๆ ของไทยที่ก้าวเข้ามาร่วมจุดประกายแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาริเริ่มธุรกิจของตนเองขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ผ่านโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”

“ในปีนี้ ทุกกิจการเพื่อสังคมที่สมัครเข้ามาต่างก็มีจุดเด่นทั้งในด้านแนวคิดกิจการที่แปลกใหม่ มีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจและสร้างผลเชิงบวกทางสังคมได้ โดยหลังจากการคัดเลือกรอบแรกเมื่อเดือนเมษายน จากผู้สมัครทั้งหมด 52 ทีม คัดเลือกเหลือ 10 ทีม บ้านปูฯ และสถาบัน Change Fusion ก็ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านเวิร์คช็อปพร้อมแนะนำที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับทุกทีม ล่าสุดเราจึงคัดเลือกรอบ 2 เพื่อมอบทุนให้กับ 4 ทีมที่ชนะเลิศ ซึ่งทุกกิจการมีความคืบหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นอย่างมาก มีแนวโน้มสามารถพัฒนากิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ ทั้งด้านธุรกิจและสังคม” นายสุนิตย์ กล่าว

สำหรับ 4 กิจการเพื่อสังคมที่ชนะเลิศในปีนี้ ต่างมีความโดดเด่นด้านแนวคิดของกิจการและการเติมเต็มช่องว่างของประเด็นทางสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรจากท้องถิ่น การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและองค์กรภาคสังคม การสร้างสรรค์ภาชนะสำหรับเด็กเล็กที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรายการทีวีออนไลน์มุ่งให้แง่คิดแก่วัยรุ่นด้วยเนื้อหาที่สนุกสนานชวนติดตาม โดยทั้ง 4 ทีมดังกล่าวมีความโดดเด่นทั้งในแง่ของการสร้างผลกำไรที่คืบหน้า และการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ในการตัดสินรอบสุดท้าย คณะกรรมการอันประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงกิจการเพื่อสังคมได้ทำการคัดเลือกทีมชนะเลิศ ที่มีผลงานโดดเด่นตรงกับเกณฑ์การตัดสิน 5 ข้อ คือ ผลทางสังคม ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทีมงาน โดยดูจากความสามารถและความทุ่มเทที่เกิดขึ้น ความคืบหน้า สะท้อนถึงการดำเนินกิจการเพื่อสังคมได้อย่างรุดหน้าชัดเจนในช่วง 3 เดือนหลังจากได้รับทุนสนับสนุน 50,000 บาทในรอบแรก  ความยั่งยืนของธุรกิจ โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและการเข้าถึงตลาด และสุดท้ายคือ การขยายผล ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านธุรกิจและสังคม

4 กิจการเพื่อสังคมที่ชนะเลิศในปีนี้ ประกอบด้วย 

  • ทีม Happy Field Happy Farm – กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรจากชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชนภาคเกษตร โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางจำหน่ายสินค้าเกษตรของชุมชนตำบลน้ำช้ำ จังหวัดแพร่ เริ่มตั้งแต่ร่วมพัฒนากระบวนการปลูก การแปรรูปสินค้า และสร้างแบรนด์ เพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านโอกาสของเกษตรกร ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและอำนาจต่อรองทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าชนิดแรกที่เริ่มจำหน่ายคือ “ข้าวกล้องเพาะงอกไร้มอด”
  • ทีม Hand Up Network – ตัวกลางเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและองค์กรภาคสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม แลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนทักษะระหว่างกัน ซึ่งมีการทำงานในรูปแบบเป็นตัวกลางเข้าไปช่วยองค์กรวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กรด้านมิติเชิงสังคม ศึกษาความเป็นไปได้นำมาออกแบบเป็นโครงการ เพื่อสร้างกิจกรรม Skill-Based Volunteer  ที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาทักษะของอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ  และช่วยองค์กรภาคสังคมเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการต่อสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทีม Toolmorrow – รายการทีวีออนไลน์ให้แง่คิดสำหรับเยาวชน นำเสนอคลิปวิดีโอสุดแนวและสนุกสนาน โดยนำความเชื่อผิดๆ ที่มักเกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่น อาทิ การสูบบุหรี่เพิ่มความเท่ห์ อกหักเสียใจต้องกินเหล้า มาทดลองให้เห็นในรูปแบบ Social Experimental VDO แต่แฝงสาระและแง่คิด เพื่อให้สามารถเข้าถึงเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างโดนใจ
  • ทีม Earth Dezign – ภาชนะสำหรับเด็กผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการออกแบบอันทันสมัยช่วยให้เด็กสนใจหันมารับประทานผัก และอยากทานอาหารมากขึ้น และเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เม็ดพลาสติกจากข้าวโพด และเยื่อไผ่ เป็นต้น โดยกำไรส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและมูลนิธิต่างๆ พร้อมให้ความรู้เรื่องการปรุงอาหารสำหรับเด็กที่ถูกหลักโภชนาการครบ 5 หมู่

“บ้านปูฯ หวังว่าโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม “Banpu Champions for Change” จะเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ประกอบการทางสังคมในประเทศไทย เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ บ่มเพาะแรงบันดาลใจในการสานฝันให้เป็นจริง ซึ่งช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างรอบด้าน ไม่เพียงองค์ความรู้เท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้กับน้องๆ ทั้งเครือข่ายที่ปรึกษา และเครือข่ายผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ พร้อมขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดเป็นกิจการเพื่อสังคมใหม่ๆ ที่เดินหน้าได้อย่างยั่งยืน” นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้าย

# # #

เกี่ยวกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ Banpu Champions for Change
โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม โดย บมจ. บ้านปู หรือ Banpu Champions for Change ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยต่อยอดมาจากการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ (Young Social Entrepreneur) ที่บ้านปูฯ สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2549 โดยโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดำเนินกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ซึ่งมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ และเน้นคุณธรรมในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู
บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหินและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง มีฐานธุรกิจใน 8 ประเทศ คือ ไทย ลาว อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน มองโกเลีย สิงค์โปร์ และญี่ปุ่น

“ทำด้วยใจ” คือรากฐานของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชาวบ้านปูฯ ถือเป็นความรับผิดชอบที่พวกเราทุกคน “ทำด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” อยู่บนพื้นฐานของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” อย่างแท้จริง ซึ่งการ “ทำด้วยใจ” นี้ ไม่เพียงจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านปูฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.