By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ จัดอบรมทักษะผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระแก่เด็กนักเรียนในภาคเหนือ

บ้านปูฯ จัดอบรมทักษะผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระแก่เด็กนักเรียนในภาคเหนือ

19-20 ธันวาคม 2554: ลำปาง — บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดอบรมทักษะผู้ประกอบการและการวางแผนธุรกิจขนาดย่อม ให้กับเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียน 3 แห่งในภาคเหนือ ได้แก่โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง และโรงเรียนบ้านปวงคำ จังหวัดลำพูน ซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ช่องทางการหาเลี้ยงชีพในท้องถิ่นด้วยตนเองในอนาคต การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารจากหอการค้าภาคเหนือ ได้แก่ คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งกับประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง รองประธานหอการค้า จังหวัดเชียงรายและลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการวางแผนธุรกิจขนาดย่อมให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของบ้านปูฯ โดยได้รับความร่วมมือจากสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ในภาพ: นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บมจ. บ้านปู (แถวหลัง ที่สามจากด้านขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ นางศรีศักดิ์ ไทยอารี (แถวหลัง ที่สามจากด้านซ้าย) ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ คณะวิทยากรจากหอการค้าภาคเหนือถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมฯ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.