By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นในโครงการ Banpu Champions for Change 6 สานฝันคนรุ่นใหม่ไอเดียเจ๋งดำเนินธุรกิจด้วยผลกำไร แก้ไขปัญหาสังคมใกล้ตัวอย่างตรงจุด

บ้านปูฯ ประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นในโครงการ Banpu Champions for Change 6 สานฝันคนรุ่นใหม่ไอเดียเจ๋งดำเนินธุรกิจด้วยผลกำไร แก้ไขปัญหาสังคมใกล้ตัวอย่างตรงจุด

กรุงเทพฯ 13 กันยายน 2559 –  เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปีนี้แล้ว สำหรับ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ Banpu Champions for Change ที่ริเริ่มโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ร่วมกันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงปลุกปั้นผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) ในประเทศไทย ในที่สุด คณะกรรมการโครงการฯ ก็ได้คัดเลือกและประกาศผล 5 กิจการดีเด่นปีนี้ ในงาน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6สร้างธุรกิจแข็งแกร่งด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมตอบโจทย์ปัญหาใกล้ตัว” พร้อมมอบทุนสนับสนุนกิจการละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดการทำธุรกิจที่ได้ผลกำไร และแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ความโดดเด่นของกิจการในปีนี้คือ การตั้งโจทย์และหยิบยกปัญหาใกล้ตัวในชีวิตประจำวันแต่ถูกมองข้าม อาทิ ความเครียด สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม มาดำเนินกิจการที่จะช่วยแก้ปัญหาในหลากหลายมิติและแนวทางที่น่าสนใจ
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า   “บ้านปูฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามองว่า “คนรุ่นใหม่” และ “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Entrepreneur เป็นกลไกสำคัญที่นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นฐานแล้ว ยังส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาสังคม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ Banpu Champions for Change เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้การทำกิจการเพื่อสังคมด้วยการลงมือทำ สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เริ่มตั้งแต่การนำความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่มี มาพัฒนาเป็นแผนที่สามารถสร้างผลกำไร และตอบโจทย์ความต้องการทางสังคม เราเชื่อว่าการลองผิดลองถูกทำให้เกิดความรู้และประสบการณ์ตรงที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อไป”
 
หลังจากเปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20 – 35 ปี ให้ส่งแผนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โครงการฯ ก็ได้จัดเวิร์คช็อปเบื้องต้น และคัดเลือก 10 กิจการให้ได้รับทุนกิจการละ 50,000 บาท นำไปดำเนินกิจการจริงในระยะแรก พร้อมจัดเวิร์คช็อปเพิ่มเติมด้านธุรกิจการตลาด การวางแผนการเงิน และการพัฒนาสังคม เชิญกูรูในแวดวงที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางพัฒนาไอเดียที่ดี ไปสู่การดำเนินกิจการที่สามารถสร้างรายได้และประโยชน์เพื่อสังคมที่แท้จริง ก่อนที่จะคัดเลือก 5 กิจการที่มีความโดดเด่นด้านไอเดีย แผนธุรกิจ และความคืบหน้ามากที่สุด เพื่อรับทุนสนับสนุนต่อเนื่องกิจการละ 200,000 บาท ประกอบไปด้วย

  • TP Packaging Solutions – ผู้จัดจำหน่ายภาชนะทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดขยะและปลอดภัยต่อสุขภาพเพื่อทดแทนโฟม มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  • Relationflip – เว็บไซต์รวบรวมนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ผ่านระบบออนไลน์  มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพจิต
  • We Listen (ชื่อเดิม Peace by Piece) – แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความเครียด เพื่อระบายความในใจและปัญหาให้กับอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมให้มีความพร้อมรับฟังปัญหา มุ่งแก้ปัญหาโรคซึมเศร้า
  • Yellow Hello – ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ขนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกากถั่วเหลืองครบวงจร อาทิ อาหารสัตว์และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดขยะ มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • The Guidelight – ออดิโอบุ๊กสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา พัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมของผู้พิการ

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันคนไทยรุ่นใหม่เข้าสู่วงการกิจการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น นับเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจ เพราะคนกลุ่มนี้มีไอเดียและมุมมองใหม่ๆ ในการหยิบยกปัญหาสังคมมาพัฒนาในเชิงธุรกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ เช่น หยิบยกปัญหาใกล้ตัวคนในยุคปัจจุบันอย่างความเครียด ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม แต่อุปสรรคใหญ่ก็คือ การขาดแคลนเงินทุน และความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความยั่งยืน ทำให้ต้องเลิกกิจการไปอย่างน่าเสียดาย”
 
“โครงการ Banpu Champions for Change ทำให้เห็นแนวโน้มที่ดี คือตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนกิจการเพื่อสังคมที่เติบโตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมี 29 กิจการ จากจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน 52 กิจการ ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างผลกำไรทางธุรกิจแล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 50 แห่ง และประชาชนกว่า 120,000 คน บางกิจการสามารถต่อยอดได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งหวังสูงสุดของทั้งบ้านปูฯ และ  Change Fusion”
 
นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังขยายผลกิจการเพื่อสังคมที่ผ่านโครงการรอบแรกและรอบที่สองของทุกปี ผ่านการสร้าง “เครือข่าย Banpu Champions for Change” ที่ร่วมกับ Change Fusion และ Ma:D ศิษย์เก่าที่พัฒนาสู่ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม จัดเวิร์คช็อปพิเศษ ให้คำปรึกษา ติดตามผล จับคู่ทางธุรกิจ พร้อมเชิญกูรูมาให้ความรู้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.