By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
8 โครงการพัฒนาสังคมโดยเยาวชนทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม “โครงการตลาดประกอบฝัน ปีที่ 3”

8 โครงการพัฒนาสังคมโดยเยาวชนทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม “โครงการตลาดประกอบฝัน ปีที่ 3”

21 เมษายน 2549 – โครงการ “ตลาดประกอบฝัน ปีที่ 3” ประกาศผลการคัดเลือก 8 โครงการพัฒนาสังคมดีเด่นของเยาวชนทั่วประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากบ้านปูฯ และ สสส. เพื่อสร้างฝันของ “ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่” ให้เป็นจริง

หลังจากที่ “โครงการตลาดประกอบฝัน ปีที่ 3” หรือ “ยิ้ม 3” ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี ทั่วประเทศ ส่งโครงการพัฒนาสังคมรูปแบบใหม่เพื่อเข้าร่วม “โครงการยิ้ม 3” เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น ได้มีเยาวชนให้ความสนใจและส่งโครงการพัฒนาสังคมเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 62 โครงการทั่วประเทศ โดยมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม “โครงการยิ้ม 3” จำนวน 8 โครงการ ซึ่งจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยมี กลุ่มคนรุ่นใหม่ YIY (Why I, Why?) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง “โครงการยิ้ม” เป็นผู้ให้คำแนะนำและดูแลการดำเนินโครงการของผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่เหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

“8 โครงการที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ทาง YIY และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโครงการพัฒนาสังคมรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริงได้ รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อสังคมมากที่สุด และเป็นที่น่ายินดีว่า โครงการด้านสังคมของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวด “โครงการยิ้ม 3” นี้ หลายโครงการนำเสนอวิธีแก้ปัญหาสังคมในรูปแบบใหม่ๆ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งยังได้หยิบยกประเด็นที่เข้ากับกระแสของยุคสมัยมาเป็นหัวข้อในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาสุขภาพของเยาวชน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น” คุณกฤตยา ศรีสรรพกิจ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการกลุ่ม YIY กล่าว

สำหรับโครงการพัฒนาสังคมของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการยิ้ม 3” ประกอบด้วย
1. โครงการ “เก็บนิทานไม่ให้หายนำมาเล่าใหม่ให้น้องฟัง” โดยกลุ่มก้อนหิน จังหวัดยะลา
2. โครงการ “อนาชีด บทเพลงเพื่อสันติภาพ” โดยกลุ่มจันทร์เสี้ยว (อนาชีดและการแสดง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
3. โครงการ “ชายรักชายรุ่นใหม่ ใส่ใจเอดส์ เพศศึกษา” โดยกลุ่มเยาวชนโครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ Mplus จังหวัดเชียงใหม่
4. โครงการ “ศูนย์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์อีสาน” โดยชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
5. โครงการ “ศูนย์ประสานงานนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อสังคม” โดยกลุ่มอิสระเพาะรัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร
6. โครงการ” นันทนาการสร้างชุมชน” โดยกลุ่มอาสาสมัครนิสิตสาขานันทนาการศาสตร์ และชมรมอาสาพัฒนาชนบท สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
7. โครงการ “ละคอนวิทยาศาสตร์ชุมชน สร้างคนจากละคอน” โดย กลุ่ม Communication of Emotion (COE) Theatre Group กรุงเทพมหานคร
8. โครงการ “ยุวชนโบราณคดีชุมชนบ้านสวกพัฒนา” โดยกลุ่มยุวชนโบราณคดีชุมชน จังหวัดน่าน

ทางด้าน สสส. และบริษัท บ้านปูฯ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน “โครงการยิ้ม 3” กล่าวว่าการสนับสนุน เยาวชนให้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง จะเป็นการช่วยสร้างและพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

“โครงการตลาดประกอบฝัน เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการศึกษา และพัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชน ซึ่งตรงกับนโยบายการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนของ แผนงานเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ ของ สสส. โดยทาง สสส. มองว่า โครงงานที่ได้รับคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการยิ้ม 3” นี้ จะเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามแนวคิด และความสนใจของตนเอง ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสังคมแล้ว ยังจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผู้ที่จะเป็นอนาคตของประเทศไปพร้อมๆกันด้วย” นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการตลาดประกอบฝันและคณะกรรมการตัดสินโครงการฯ กล่าว

ส่วนนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บ้านปูฯ รู้สึกยินดีกับเยาวชนเจ้าของโครงการพัฒนาสังคมที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ โดยมีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาเหล่านี้จะสามารถดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้

“โครงการตลาดประกอบฝัน มีแนวทางและเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของบ้านปูฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมให้ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ โครงการตลาดประกอบฝัน ยังเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับหนึ่งในสี่ค่านิยมร่วมองค์กรของบ้านปูฯ หรือที่เรียกสั้นๆว่า “บ้านปู สปิริต” ที่สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม”

ทั้งนี้ตัวแทนเยาวชนเจ้าของโครงการที่ได้รับเลือกทั้งหมด จะเดินทางไปเข้าค่าย “ปฐมนิเทศ” เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการโครงการ การจัดการเงินทุนก่อนการดำเนินโครงการจริงในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากด้านเงินทุนแล้ว โครงการที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 8 โครงการ ยังได้รับการสนับสนุนทางด้านอื่นๆ อาทิ การอบรมพัฒนาความสามารถ เครือข่าย และที่ปรึกษา ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนสามารถดำเนินโครงการภายใต้แนวคิดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.