By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”

บ้านปูร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรู้จักนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยโครงการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมค่ายฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี และคัดเลือกเยาวชนจำนวน 70 คน เพื่อเข้าค่ายในช่วงปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคมราว 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ ในแต่ละปีค่ายฯ จะนำความเคลื่อนไหวหรือประเด็นเด่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้นมาเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินโครงการฯ

กิจกรรมในค่ายเพาเวอร์กรีนประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การคิด และการฝึกฝนทักษะทั้งจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนจัดทำและนำเสนอโครงงานกลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอต่อสาธารณชน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 บ้านปูได้จัดกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้จากค่ายฯ เพิ่มเติม โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นจากการร่วมเข้าค่ายฯ จำนวน 3 คน เพื่อไปทัศนศึกษาในประเทศที่บ้านปูดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่เยาวชนจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมในต่างประเทศ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้พัฒนาในชุมชนของตนได้

สำหรับปี พ.ศ. 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่าย “เพาเวอร์กรีน” จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันออนไลน์ เพื่อเฟ้นหาเยาวชน 15 คน หรือ 5 ทีม ไปทัศนศึกษาที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ายเพาเวอร์กรีนได้ที่
www.powergreencamp.com หรือ www.facebook.com/powergreencamp

อ่านเพิ่มเติม
© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.