By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

เป็นโครงการที่มีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทเอกชน และมูลนิธิหรือสถาบันที่สนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และรังสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน รวมถึงเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง

บ้านปู ได้เข้าร่วมโครงการนี้โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนระดับตำบลในชนบทจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ที่จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง ที่จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมในแต่ละช่วงชั้นรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนครูโรงเรียนอื่น ๆ และชุมชน ซึ่งบ้านปูได้สนับสนุนโครงการนี้เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม
© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.