By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบัน ที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารกับสถานศึกษา และเป็นส่วนขยายของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนามีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้กับผู้เรียน รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

บ้านปู ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปีการศึกษาซึ่งใช้ไปกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาการสอนให้แก่ครู การจัดจ้างครูวิชาภาษาอังกฤษ การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมด้านอาชีพและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ให้แก่โรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม
© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.