By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

โครงการสนับสนุนการศึกษาด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการเข้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานเพื่อให้ครูและนักเรียนมีไฟฟ้าใช้สำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ได้ เช่น ระบบจานดาวเทียม ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บ้านปู เน็กซ์ ได้นำความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันพลังงานฉลาดไปช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนการสร้างสถานศึกษาต้นแบบด้านการใช้พลังงานสะอาดในการเรียนการสอน โดยเข้าไปติดตั้งโซลูชันฉลาดผลิตให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ดังนี้
• โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์: ขนาดกำลังผลิต 150 กิโลวัตต์
• วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร: ขนาดกำลังผลิต 100 กิโลวัตต์ ด้วยความที่เป็นสถานศึกษาสายอาชีพ นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำไปติดตั้งจึงเน้นเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ทั้งจากการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และเรียนรู้จากวิศวกรของบริษัทฯ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินขึ้นเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของพลังงานทางเลือก และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษ์โลก เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการใช้พลังงานสะอาด

อ่านเพิ่มเติม
© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.