By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บ้านปู ดำเนินโครงการ “สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Banpu Education for Sustainability) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้แก่โรงเรียน 6 แห่ง ในจังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ เคยดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

  • โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน
  • โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา

บ้านปูได้มอบทุนสำหรับจัดหาครูต่างชาติเจ้าของภาษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  ทำให้ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา การสนับสนุนต่างๆภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเป็นมูลค่ากว่า 46.7 ล้านบาท สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโรงเรียนในอุปถัมภ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและทักษะชีวิต พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคต ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สูงขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนนำร่องในด้านต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2566 นี้

อ่านเพิ่มเติม
© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.