By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change: BC4C)

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ “Banpu Champions for Change” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้ต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตทั้งในด้านรายได้และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการเพื่อสังคมไปพร้อมๆ กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของประเทศ

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 20-35 ปีจากทั่วประเทศรวมกลุ่มกันไม่เกิน 4 คน ส่งแผนกิจการเพื่อสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ แผนกิจการที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละระยะจะได้รับการบ่มเพาะและให้คำปรึกษา รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างศักยภาพผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรและพี่เลี้ยงจากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น การบริหารจัดการ การเงิน การวัดผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมยังมี SE School (Social Enterprise School) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมความรู้ด้านต่างๆ และหลักสูตรเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกในประเทศไทย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปที่มีใจรักที่จะเป็นผู้ประกอบการเข้ามาเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมต่อไป

สรุปรายชื่อโครงการที่มีผลงานโดดเด่น และได้รับการสนับสนุนในระหว่างการดำเนินกิจการระยะที่สอง เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีดังนี้

พ.ศ. 2554 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 1″

คน.ใจ.บ้าน. – กลุ่มสถาปนิกชุมชนในภาคเหนือที่ให้บริการชุมชนผ่านงานออกแบบในประเด็นเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

Freedom Solution – กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพ ได้เข้ามาให้บริการด้าน IT เช่น การทำ Web Programming และการพัฒนาฐานข้อมูล พร้อมทั้งบริจาคผลกำไรส่วนหนึ่งของกิจการให้กับโรงเรียนพระมหาไถ่

A-chieve – กลุ่มเยาวชนที่มีเป้าหมายที่จะช่วยให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า “โตแล้วไปไหน” พร้อมกับสำรวจและจัดทำข้อมูลอาชีพจากต้นแบบอาชีพต่างๆ เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์

Sputnik Tales – นักทำอนิเมชันเพื่อสังคมที่มุ่งผลิตสื่อที่นำเสนอประเด็นทางสังคมให้กับองค์กรเพื่อสังคมและภาคเอกชนต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการขยายความคิดเพื่อพัฒนาสังคมผ่านสื่ออนิเมชันที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่าย

พ.ศ. 2555 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 2”

กล่องดินสอ – กลุ่มนักพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อให้มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ได้ดีขึ้น

Local Alike – กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยนักออกแบบและผู้มีประสบการณ์ด้านการลงพื้นที่ชุมชนในภาคเหนือของไทย ซึ่งต้องการยกระดับการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ โดยการวางมาตรฐานโฮมสเตย์ในโครงการและช่วยพัฒนาการขายและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ชอบค้นหาประสบการณ์ร่วมกับชุมชน

ดีใจ – กลุ่มนักระดมทุนเพื่อการศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะระดมทุนให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสให้กับเด็กที่ขาดแคลนทั้งในด้านสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์กีฬา และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จากทั่วประเทศ โดยการลงพื้นที่ คัดเลือกโรงเรียน จัดทำข้อมูลโครงการ และเปิดช่องทางให้ผู้สนับสนุนบริจาคผ่านเว็บไซต์

Social Giver – โครงการของกลุ่ม “mysocialmotion” ซึ่งเป็นโครงการระดมทุนที่มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงองค์กรสาธารณะ ผู้บริจาค และหน่วยงานเอกชนเข้าด้วยกัน โดยผู้บริจาคจะได้รับผลตอบแทน (รีวอร์ด) ในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานเอกชน เช่น ห้องพักโรงแรม บัตรรับประทานอาหาร ฯลฯ

พ.ศ. 2556 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3”

Go Went Gone – กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาทักษะการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบในชุมชน รวมทั้งแสวงหาตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน

Hope Wear –กิจการผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยเน้นคุณภาพและราคาย่อมเยา พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งไปผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลน

Be Greening –กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผลิตภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนภาชนะที่ทำจากโฟม ซึ่งย่อยสลายยากและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค

Wo-Manis –การรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สตรีหม้ายที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานี โดยจ้างงานให้กลุ่มสตรีเหล่านี้ทอผ้าและตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบผ้าพันคอ และผ้าเช็ดหน้า โดยมี Wo-Manis รับหน้าที่สนับสนุนด้านการออกแบบและการจัดจำหน่าย

พ.ศ. 2557 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 4”

HIVE (ไฮฟ์) – กิจการท่องเที่ยวชุมชนที่รวบรวมกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่สนุก มีความเป็นเอกลักษณ์ รักษาสังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ไว้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ HIVE โดยมีเป้าหมายในการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ลดการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ และในขณะเดียวกันก็ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก โดยผลกำไรส่วนหนึ่งจะถูกนำกลับมาพัฒนาสังคมและช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้นรายใหม่

Ma:D (มาดี) – พื้นที่และเครือข่ายความร่วมมือสำหรับผู้สนใจกิจการเพื่อสังคม (Collaborative Community) โดยสร้างพื้นที่สำนักงาน จัดอีเวนต์และเวิร์คช็อปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม ด้วยความมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายให้ผู้สนใจกิจการเพื่อสังคมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Winphysics (วินฟิสิกส์) – เว็บไซต์สอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ผ่านสื่อหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ และเกมส์ออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยทั่วประเทศมีโอกาสเรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลของนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้ามาเรียนผ่านเว็บไซต์ยังช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Wyn (วิน) – ดิจิตอลเอเจนซี่เพื่อสังคมที่รับออกแบบงานด้านดิจิตอล เช่น การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นมือถือ และกราฟฟิคดีไซน์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางสร้างงานด้านดิจิตอลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้พิการที่มีทักษะและต้องการทำงานแต่เข้าไม่ถึงโอกาส เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ มีรายได้ และมีประสบการณ์การทำงานด้านดิจิตอล อันนำไปสู่เส้นทางอาชีพที่ดีในอนาคต

พ.ศ. 2558 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 5”

Happy Field Happy Farm – กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรจากชุมชน โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางจำหน่ายสินค้าเกษตรของชุมชนตำบลน้ำช้ำ จังหวัดแพร่ เริ่มตั้งแต่ร่วมพัฒนากระบวนการปลูก แปรรูปสินค้า และสร้างแบรนด์ เพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านโอกาสของเกษตรกร รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและอำนาจต่อรองทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าชนิดแรกที่เริ่มจำหน่ายคือ “ข้าวกล้องเพาะงอกไร้มอด”

Hand Up Network – ตัวกลางเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและองค์กรภาคสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม แลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนทักษะระหว่างกัน โดยมีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือองค์กรวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในมิติเชิงสังคม และศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบเป็นโครงการ เพื่อสร้างอาสาสมัครแบบใช้ทักษะการทำงานในวิชาชีพของตนมาช่วยเหลือผู้อื่น (Skill-Based Volunteer) จึงตอบโจทย์ด้านการพัฒนาทักษะของอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ และช่วยให้องค์กรภาคสังคมเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Toolmorrow – รายการทีวีออนไลน์แฝงสาระและแง่คิดสำหรับเยาวชน นำเสนอคลิปวิดีโอที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ดีและสนุกสนาน โดยนำความเชื่อผิดๆ ที่มักเกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่น อาทิ การสูบบุหรี่เพิ่มความเท่หรืออกหักเสียใจต้องกินเหล้า มาทดลองให้เห็นในรูปแบบวิดีโอทดลองกรณีศึกษาประเด็นทางสังคม (Social Experimental VDO)

Earth Dezign – แบรนด์ผู้จัดจำหน่ายภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เม็ดพลาสติกจากข้าวโพด และเยื่อไผ่ เป็นต้น พร้อมให้ความรู้เรื่องการปรุงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสำหรับเด็ก โดยเน้นการออกแบบอันทันสมัยช่วยให้เด็กสนใจหันมารับประทานผัก และอยากทานอาหารมากขึ้น โดยกำไรส่วนหนึ่งนำไปบริจาคสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและมูลนิธิต่างๆ

พ.ศ. 2559 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 6”

TP Packaging Solutions – ผู้จัดจำหน่ายภาชนะทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดขยะและปลอดภัยต่อสุขภาพเพื่อทดแทนโฟม สำหรับมุ่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

Relationflip – เว็บไซต์รวบรวมนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต

We Listen (ชื่อเดิม Peace by Piece) – กลุ่มผู้จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความเครียด เพื่อเป็นพื้นที่ระบายความในใจและปัญหากับอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมให้มีความพร้อมรับฟังปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งบรรเทาปัญหาโรคซึมเศร้า

Yellow Hello – ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ขนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกากถั่วเหลืองครบวงจร อาทิ อาหารสัตว์และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดขยะและมุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

The Guidelight – ออดิโอบุ๊กสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา พัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ

พ.ศ. 2560 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 7”

ผัก Done – ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากการจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

FarmTO – ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรออนไลน์ผ่านวิธีการจับจองแปลงผลผลิตล่วงหน้า เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ขยายช่องทางจำหน่าย และส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

ภูคราม – ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามโดยชุมชนในจังหวัดสกลนคร เพื่อมุ่งสร้างอาชีพและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้แก่คนในชุมชน

Art for Cancer – ช่องทางในการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อมุ่งสร้างกำลังใจและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

Heartist – แบรนด์กระเป๋าที่ผลิตจากเนื้อผ้าซึ่งถักทอโดยฝีมือผู้พิการทางสมอง เพื่อมุ่งบำบัดทางด้านอารมณ์ ตลอดจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

พ.ศ. 2561 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 8”

Vanta – ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน พร้อมกับสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ในชุมชน

Craft de Quarr – ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาและงานศิลปะพื้นเมือง เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมและเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ก้อนฝ้าย – ธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มชาวเขา เพื่อมุ่งพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าหัตถกรรม รวมถึงสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับกลุ่มชาวเขา

Refill Station – ธุรกิจค้าปลีกที่มุ่งแก้ไขปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้โดยไม่สร้างขยะด้วยการซื้อสินค้าแบบ Refill หรือนำบรรจุภัณฑ์มาเติมสินค้าเอง

WEALTHI – ธุรกิจการเงินส่วนบุคคลที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อยและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้

พ.ศ. 2562 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 9”

เพียงใจ – ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องนอน เบาะรองนั่ง จากเศษวัสดุยางพาราเขาคีริส เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชรสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

Heaven on Earth – ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากใบชาที่ปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการฟื้นฟูจากการเป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวจนอุดมสมบูรณ์

Younghappy – ธุรกิจบริการเพื่อบริหารจัดการชุมชนผู้สูงอายุ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันผู้สูงอายุไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยติดบ้านหรือติดเตียง โดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถในการเข้าสังคมได้ออกมาทำกิจกรรมเข้าสังคมที่เหมาะสม สนุกสนาน และมีสาระร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุคนอื่นๆ

Orgafeed – ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสุนัขที่ผลิตจากแมลง เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางมูลค่าเศรษฐกิจ เนื่องจากแมลงสามารถจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปรตีนที่ได้จากแมลงสามารถนำมาผลิตเป็นอาหารสุนัขคุณภาพดีได้

อัตลักษณ์ – ธุรกิจผลิต ออกแบบ และจำหน่ายสินค้าของชำร่วยจากเศษผ้าให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ได้มีโอกาสประกอบอาชีพ ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม
© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.