By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

เปิดโลกแห่งชีวิตการทำงานที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้าง Work-Life Harmony

ให้คุณปลุกพลังสร้างสรรค์และออกแบบชีวิตได้ดังใจต้องการเพราะพลังสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่ออฟฟิศ เราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานบ้านปู จัดสรรเวลาทำงานได้เอง (Flexible Working Hour) และสนับสนุนการทำงานอย่างยืดหยุ่นได้จากทุกที่ด้วยนโยบาย Work Anywhere ซึ่งเปิดตัวมานับตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งยังมอบสวัสดิการตอบแทนความทุ่มเทซึ่งพนักงานสามารถเลือกใช้ให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้

“Be Agile and Change” คือหนึ่งในหลักการของวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” ที่ทุกคนในบ้านปู นำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันอยู่เสมอ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขในระยะยาวภายใต้นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่น

เราไม่ได้ประเมินพนักงานจากการตรวจสอบเวลาเข้าออก แต่เราดูที่ผลงานบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพราะเราตระหนักดีว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน มีความจำเป็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรนั้นจึงได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน (คุณเกษรา ตั้งวิโรจน์ธรรม ผู้จัดการ – ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (อ่านบทความเต็มได้ที่: คลิกที่นี่)

ด้วยเหตุนี้ บ้านปู จึงเปิดกว้างในการเลือกสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ภายใต้นโยบาย “Flexible Work Place” หรือ “Work Anywhere” ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งระบุว่าพนักงานทุกคนสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ถึง 8 ครั้งต่อเดือน ในวันทำงานปกติ (ในเวลา 8:30-17.30 น. เท่านั้น)

บริษัทฯ ได้ออกแบบเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนการเข้างานในเวลาที่ยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และประเภทงานภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละคน (คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายอาวุโส – Business Affairs) (อ่านบทความเต็ม ได้ที่: คลิกที่นี่)

ดังนั้น พนักงานบ้านปู ทุกคนจึงสามารถเลือกเวลาทำงานที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ กับนโยบาย “Flexible Working Hour” ที่เราเปิดกว้างในการให้พนักงานได้เลือกสรรเวลาทำงานตามที่ต้องการถึง 5 ช่วงเวลา คือ

• 7.30 – 16.30 น.
• 8.00 – 17.00 น.
• 8.30 – 17.30 น.
• 9.00 – 18.00 น.
• 9.30 – 18.30 น.

พบกับสวัสดิการเลือกได้ (Flexible Benefit) ที่เราเปิดกว้างให้คุณได้เลือกสวัสดิการเองได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น

• Family Life สวัสดิการสำหรับค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว
• Relaxation Life สวัสดิการสำหรับการผ่อนคลายและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
• Security Life สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชีวิตและสุขภาพ
• Transformation Life สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

นอกจากนี้ เรายังพัฒนากิจกรรมหรือสวัสดิการเพิ่มเติมภายใต้แนวคิด Flexible Lifestyle อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และมีความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตทำงานกับชีวิตส่วนตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนารูปแบบการทำงานและผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้นได้ และที่สำคัญ คือ เพื่อให้พนักงานบ้านปู มีใจรักต่อการทำงานในบ้านหลังนี้

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.