By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

บ้านปู ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการและกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปู มีดังนี้

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

บ้านปู เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเน้นดำเนินโครงการที่สนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.