By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

บ้านปู ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการและกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปู มีดังนี้

โครงการด้านการศึกษา

บ้านปู ตระหนักว่าการศึกษาและการเรียนรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน ดังนั้นจึงมีนโยบายและดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงสนับสนุนด้านทุนการศึกษา และมีเป้าหมายให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.