By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

บ้านปู ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการและกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปู มีดังนี้

โครงการด้านการพัฒนาชุมชน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปู ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดที่บริษัทฯ เคยดำเนินธุรกิจ ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา โดยมุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงวางรากฐานการเติบโตของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

ซ่อมแซมและปรับปรุงสาธารณูปโภคของชุมชน เช่น ซ่อมแซมถนน ปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน


 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ชาวบ้านเป็นประจำทุกปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงมอบของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ


 

การพัฒนาด้านการศึกษา

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในชุมชน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง


 

การพัฒนาด้านศาสนา และประเพณีท้องถิ่น

สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำทุกปี เช่น การถวายเทียนพรรษา การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน


 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

สนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้วยการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้คนในชุมชนนำไปต่อยอดสร้างรายได้ รวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเองและบริหารค่าใช้จ่าย

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.