By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ในประเทศอินโดนีเซีย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด โดยได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนรอบเหมืองของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยผ่านแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การส่งเสริมด้านสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับชุมชน

ITM มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและเชื่อมความสัมพันธ์ภายในชุมชนให้แน่นแฟ้นผ่านโครงการด้านสังคมและวัฒนธรรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนากีฬา และศิลปะ ในปี พ.ศ. 2561-2562 ITM ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับชุมชน ดังนี้

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ITM ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับชุมชน โดยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เขตกูไตตะวันออก กูไตเกอร์ทาเนเกรา และบอนตัง รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในอีก 10 หมู่บ้านรอบเหมืองอินโดมินโค

การซ่อมบำรุงมัสยิด

ITM สนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนาของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่เหมืองวงแหวน 1 (Ring 1) ซ่อมบำรุงมัสยิดให้สามารถเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

ITM เคารพและทะนุบำรุงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนผ่านการสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนา เช่น วันประสูติของศาสดามูฮัมหมัดและเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.