By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ในประเทศอินโดนีเซีย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด โดยได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนรอบเหมืองของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยผ่านแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน

ITM ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนด้วยการปรับปรุงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุข ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

บริการสาธารณสุขแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ITM สนับสนุนการดูแลสุขอนามัยของคนในพื้นที่ด้วยการจัดหาบริการสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน รวมทั้งจัดหาโภชนาการเสริมสำหรับทารกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหารและภาวะแคระแกร็นในเด็ก

สุขาที่ถูกสุขลักษณะ

ITM ได้จัดสร้างสุขาที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านสุขอนามัยที่ดีให้แก่คนในชุมชน

โครงการจัดหาน้ำสะอาด

ITM ดำเนินโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบเหมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและช่วยให้แต่ละครัวเรือนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคโดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำจากแหล่งภายนอก

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อสู้กับ COVID-19

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ตลอดจนให้ความรู้แก่ชุมชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพในช่วงที่มีการระบาด

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.