By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ในประเทศอินโดนีเซีย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด โดยได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนรอบเหมืองของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยผ่านแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ITM และบริษัทย่อยได้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่ายขึ้น ทั้งในด้านการเดินทางสัญจรและด้านสาธารณูปโภค ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

การปรับปรุงสาธารณูปโภค

เนื่องจาก ITM ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน โดยเฉพาะอย่างชุมชนใกล้พื้นที่เหมือง จึงได้ดำเนินการสร้างและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ บ่อน้ำบาดาลสำหรับเป็นแหล่งน้ำสะอาดในหมู่บ้านการังเรโจ สระว่ายน้ำในหมู่บ้านเปไลฮารี และการขุดลอกคลองในหมู่บ้านสวารังกัน เป็นต้น

การซ่อมบำรุงทางสัญจร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนรวมระยะทาง 14 กิโลเมตรรอบเหมือง ทรูบาอินโดและเหมืองอินโดมินโคในปี พ.ศ. 2561 และบำรุงรักษาถนนเข้าสู่หมู่บ้านซันตาน อิลเลอ (Santan Ilir) ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.