By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ในประเทศอินโดนีเซีย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด โดยได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนรอบเหมืองของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยผ่านแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ITM ส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินกิจกรรมในปี พ.ศ. 2561-2562 ดังนี้

โครงการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ITM ได้ให้การสนับสนุนชุมชนรอบเหมืองบารินโต ในการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองหายากนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยศูนย์เพาะกล้วยไม้ชั่วคราว ก่อตั้งขึ้นในหมู่บ้านกูไตบารัตเพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะและสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะกล้วยไม้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวได้ทำการเพาะพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้หายากรวมแล้วกว่า 97 ชนิด

การบริหารจัดการขยะ

ITM ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะที่ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรณรงค์แก้ไขปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติกและจัดหาถังขยะให้แก่โรงเรียนและสำนักงานในหมู่บ้านโจร่ง (Jorong) สวารังกัน (Swarangan) บาตาลัง (Batalang) การังเรโจ (Karang Rejo) อัซสัม-อัซสัม (Asam-Asam) และ ซิมปังเอมปัตสุไหงบารู (Simpang Empat Sungai Baru)

การฟื้นฟูปะการัง

ITM ดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในบริเวณท่าเทียบเรือบอนตังเพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเล โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการปลูกปะการังและการตรวจติดตามการเติบโตของปะการัง โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลในบริเวณดังกล่าวดีขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตของปะการังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.