By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ในประเทศอินโดนีเซีย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด โดยได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนรอบเหมืองของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยผ่านแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การส่งเสริมเศรษฐกิจ

ITM ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ดังนี้

โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มแม่บ้าน

ITM ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านในชุมชนรอบเหมืองโจ-ร่ง โดยในปี พ.ศ. 2561 ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านการผลิตข้าวเกรียบปลาซึ่งต่อมาช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 27,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 59,000 บาท) ต่อปี

โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับชาวประมง

ITM ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับชาวประมงพื้นบ้านรอบเหมืองเอ็มบาลุตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้ชุมชนดังกล่าวจึงมีทักษะในการจัดการที่ดีขึ้นและสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในตลาดได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านได้เข้าร่วมโครงการฯ และภายหลังสามารถสร้างรายได้ได้ถึง 51,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 111,264 บาท) ต่อปี

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ITM จัดอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านการังเรโจ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ถึง 17 ตันต่อเดือน ซึ่งจำหน่ายในราคาตันละ 1.5 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 3,272 บาท) โดยมีลูกค้าหลักคือเหมืองโจ-ร่งที่นำปุ๋ยดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง

การเลี้ยงสัตว์ปีก

ITM ร่วมมือกับผู้รับเหมาทำเหมืองซึ่งเป็นคนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนอาชีพธุรกิจฟาร์มไข่ โดยบริษัทฯ ช่วยจัดหาวัสดุก่อสร้างสำหรับโรงเลี้ยงสัตว์ปีกและการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการฟาร์มไก่ ส่งผลให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้น

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.