By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ค่าย “เพาเวอร์กรีน 6” เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ภัยธรรมชาติรอบตัว และเตรียมพร้อมรับวิกฤติภัยพิบัติ

ค่าย “เพาเวอร์กรีน 6” เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ภัยธรรมชาติรอบตัว และเตรียมพร้อมรับวิกฤติภัยพิบัติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเชิญน้องๆ ชั้น ม. 5 สายวิทย์ ทั่วประเทศ มาเรียนรู้ภัยธรรมชาติรอบตัว และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม และกำลังเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม–15 สิงหาคม 2554 นี้ สมัครด่วน!…รับจำนวนจำกัดเพียง 70 คน…เท่านั้น!

ปีนี้ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” ได้หยิบยกประเด็นฮอตด้านสิ่งแวดล้อม “วิบัติภัยทางธรรมชาติ” มาเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวมนุษย์อีกต่อไป ดังนั้นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและหาทางป้องกันอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ

“ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม หากเราเรียนรู้ถึงสาเหตุ และเตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้เรารอดพ้นจากมหันตภัยหรือลดความรุนแรงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้” ผศ. ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” กล่าว

ตลอดระยะเวลา 7 วันของค่ายฯ เยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ที่พร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติไปกับการทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนวิธีการป้องกันของชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และปิดท้ายด้วยการแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอนิทรรศการโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6 เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนตามแนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบัติ”

“เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้ คือ พลังสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของ“คน” “สังคม” ตลอดจน “สิ่งแวดล้อม” เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้น “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” จึงเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติจริง รวมทั้งเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุดคือ การเรียนรู้ที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมรอบข้างต่อไป” นางอุดมลักษณ์ กล่าวย้ำ

สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน)
• เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “ปี 2012 โลกจะเกิดพิบัติภัยจริงหรือ แล้วเราจะเตรียมพร้อมและรับวิกฤติได้อย่างไร”
• หากเคยผ่านการประกวด/แข่งขัน เคยทำโครงงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/ค่ายด้านสิ่งแวดล้อมมาบ้างแล้ว ให้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย
• หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ปกครอง และโรงเรียน
ส่งใบสมัครพร้อมเรียงความและหลักฐานต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้นมาที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 วงเล็บมุมซอง (ใบสมัครค่ายเพาเวอร์กรีน) ภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.powergreencamp.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2110 อีเมล powergreencamp@hotmail.com หรือ www.facebook.com/powergreencamp

ติดตามผลการคัดเลือกสมาชิก “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” ได้ที่ www.powergreencamp.com ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

พิเศษต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับน้องๆ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” และต้องการศึกษาต่อในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ด้วย..อย่ารอช้า..รีบส่งหลักฐานมาได้เลย!

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.