By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู นำเสนอ “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 16” เติมประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชนทุกสายการเรียนอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมสร้างสรรค์โครงงานวิทย์ในรูปแบบ New Normal

บ้านปู นำเสนอ “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 16” เติมประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชนทุกสายการเรียนอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมสร้างสรรค์โครงงานวิทย์ในรูปแบบ New Normal

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ ECO Living & Learning – เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal” คัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จำกัดสาขาวิชา (เป็นครั้งแรก) จำนวน 40 คน จาก 40 โรงเรียน 31 จังหวัด จากผู้สมัครทั่วประเทศ 217 คน มาร่วมเปิดประสบการณ์การเข้าค่ายในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก สอดรับกับวิถีการเรียนรู้แบบ New Normal ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ในค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 16 ในปีนี้ เยาวชนทั้ง 40 คนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ประกอบด้วย กิจกรรม Transformative Learning เพื่อฝึกฝนเรื่อง Soft Skills ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในส่วนของภาคปฏิบัติ ทางค่ายฯ ได้จัดส่งชุดการทดลองที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้จริงในครัวเรือน จำนวน 3 ชุดการทดลอง มูลค่ารวมคนละ 10,000 บาท ไปให้ชาวค่ายทุกคนถึงบ้านแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ชุด “ดักต่อไม่รอแล้วนะ” การประดิษฐ์ถังดักไขมันเพื่อใช้ในครัวเรือน ชุด Food Waste Transformation“ การเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และชุด “มีอยู่จริงหรือเปล่า….?” การสำรวจองค์ประกอบและคุณสมบัติของดินในบ้าน

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีนี้เราให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวโยงกับวิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เราจึงเน้นให้เยาวชนได้ฝึกทักษะผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ กระตุ้นให้พวกเขาคิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล รู้จักการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมองเห็นถึงความสำคัญและหวงแหนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยมุ่งหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะมีบทบาทในฐานะผู้นำและตัวกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด รวมถึงส่งต่อความรู้ไปยังครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการปรับตัวเพื่ออยู่อาศัยร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

สำหรับกิจกรรมพิเศษในปีนี้ เยาวชนทั้ง 40 คน ยังรับความรู้ผ่านกิจกรรม “Eco-living Talk” ที่ชวน คุณรัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย หรือ แพท วง Klear ศิลปินที่มีงานอดิเรกเป็นชาวสวนออร์แกนิก มาร่วมแบ่งปันวิธีการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข และคุณสมโภช รวมสิน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart City จากบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู มาร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นการเต็มเติมความรู้ให้กับเยาวชนในค่ายให้เห็นถึงแนวทางการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิถีชีวิตใหม่ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับชุมชน

โดยหลังจากที่เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้จากทุกกิจกรรม มาตกผลึกและสร้างสรรค์เป็นโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการค่ายฯ และสาธารณชนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแต่ละกลุ่มได้รับวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบปริศนา  เป็นโจทย์ตั้งต้นในการคิดหัวข้อและแนวคิดโครงงานฯ สำหรับโครงงานฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ ทีม EVIF กับโครงงานฯ “Can’t wait” ที่มาพร้อมกับแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จาก “ชานอ้อย” เช่น น้ำยาย้อมสีผม มาร์คบำรุงผิวหน้า ลิปปาล์ม ซึ่งนอกจากจะยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ลดปัญหาการเผาทำลายใบอ้อยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย

ผิงผิง-วชิรญาณ์ คงปลอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ตัวแทนทีมชนะเลิศ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพาเวอร์กรีนว่า “ดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ เพราะการทำโครงงานฯ ชิ้นนี้ไม่งายเลย เนื่องจากเป็นการทำงานกลุ่มในรูปแบบออนไลน์ แต่พวกเราทุกคนก็พยายามและตั้งใจกันมากเพื่อให้งานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุด สำหรับการเข้าร่วมค่ายเพาเวอร์กรีนในครั้งนี้ ทำให้หนูและเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ มากมาย โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนมาก ๆ  ทำให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เป็นอย่างไร และเราจะมีส่วนช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เมื่อเราเริ่มต้นจากตัวเองได้แล้ว ก็ยังสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากค่ายไปบอกเล่าและเป็นกระบอกเสียงต่อไป เพื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา และบอกได้เต็มปากเลยว่าประทับใจทุกอย่างในค่ายเพาเวอร์กรีนมาก ๆ ค่ะ”

นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ทีม Miracle Rhizome กับโครงงานฯ “เหง้ามัน HPL” ที่มีแนวคิดในการนำเหง้ามันสำปะหลัง มาใช้เป็นวัสดุทดแทนไม้ เพื่อลดปริมาณการตัดไม้ทำลายป่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ทีม BEVA กับโครงงานฯ  “Adiós plástico – บ๊ายบายนะ น้อนพลาสติก” ที่มีแนวคิดในการนำเหง้ามันสำปะหลัง มาผลิตเป็นกล่องสำหรับขนส่งต้นไม้ มุ่งลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายยาวนาน นอกจากนี้ยังมี “ทีมขวัญใจมหาชน (Popular Vote)” จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ทีม SETZERO กับโครงงาน “SETZERO-33” ที่มีแนวคิดในการนำซิลิกาจากแกลบมาปรับปรุงคุณภาพน้ำ และรางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท

“บ้านปูเชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เราจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลโลกของเราให้ยั่งยืนสืบต่อไป จนเกิดเป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเยาวชน สร้างและเสนอโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์โลกในยุค New Normal สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน (ESG Principles) ที่บริษัทให้ความสำคัญและยึดมั่นมาโดยตลอด” นายรัฐพล กล่าวปิดท้าย

 ติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของค่าย “เพาเวอร์กรีน” ได้ที่

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp

เว็บไซต์: www.powergreencamp.com

###

เกี่ยวกับค่าย “เพาเวอร์กรีน”

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” (Power Green Camp) ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิดที่ว่า “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

 

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.