By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
เปิดรับสมัครแล้ว! “ค่ายเพาเวอร์กรีน 10” รวมพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ม.4 – ม.5 สายวิทย์ เดินป่าจริงเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เฟ้นเยาวชนผลงานดีเด่นบินตรงสู่อินโดนีเซีย สัมผัสธรรมชาติสมบูรณ์อันดับ 2 ของโลก

เปิดรับสมัครแล้ว! “ค่ายเพาเวอร์กรีน 10” รวมพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ม.4 – ม.5 สายวิทย์ เดินป่าจริงเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เฟ้นเยาวชนผลงานดีเด่นบินตรงสู่อินโดนีเซีย สัมผัสธรรมชาติสมบูรณ์อันดับ 2 ของโลก

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 10” หัวข้อ ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 สิงหาคม 2558 พร้อมคัดเลือกเยาวชนชาวค่ายฯ ที่มีผลงานดีเด่นไปทัศนศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซีย ต่อยอดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโลก และเชื่อมโยงมิติการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเข้ากับความรู้เชิงวิชาการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 10” จึงขอเชิญชวนน้องๆ ชั้น ม.4 และ ม.5 สายวิทย์ทั่วประเทศ มาร่วมเจาะลึกความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 ประเทศ ที่มีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2558 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตลอดระยะเวลา 8 วัน ของค่ายเพาเวอร์กรีนในปีนี้ เยาวชนจะได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทำความรู้จักกับพืชและสัตว์บางประเภทที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน และเรียนรู้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันและการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างไร อีกทั้งยังได้ร่วมเดินป่าและสำรวจความหลากหลายของพืชและสัตว์ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปจนถึงพัฒนาโครงงานกลุ่มเพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท  โดยเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับคัดเลือกไปทัศนศึกษาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงปิดเทอมปี 2559 อีกด้วย

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บ้านปูฯ ดำเนินกิจกรรมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ เราให้ความสำคัญกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน เราจะคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นให้เดินทางไปเรียนรู้อย่างเจาะลึกด้านสิ่งแวดล้อมถึงประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลกด้วย เพื่อต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้กว้างขึ้น ครอบคลุมหลากมิติทั้งในและต่างประเทศ”

ค่ายเพาเวอร์กรีน จะทำการคัดเลือกเยาวชน 70 คนเพื่อเข้าค่ายโครงการฯ ในปีนี้ เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.powergreencamp.com ส่งใบสมัครพร้อมเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ภายใต้หัวข้อ “โครงการในพระราชดำริฯ กับการอนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศไทย” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือส่งคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อดังกล่าว ความยาวไม่เกิน 1 นาที มาที่ powergreencamp@hotmail.com  ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2558 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ดูรายละเอียดและเกณฑ์การสมัครเพิ่มเติม พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 10” ได้ที่ เฟซบุ๊ค www.facebook.com/powergreencamp หรือโทร. 0 2441 5000 ต่อ 2110

# # #

เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
พืชและสัตว์นานาพรรณล้วนเป็นทุนที่มีชีวิต เป็นรากฐานของภาคการเกษตรและภาคเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังนั้น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้นานที่สุดจึงเป็นประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก โดยสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดให้ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Biodiversity for Sustainable Development) เป็นหัวข้อสำคัญของวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2558 (International Day of Biological Diversity 2015) เพื่อผลักดันให้ประชาชนในสังคมอยู่ดีมีสุขควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู
บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหินและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง
มีฐานธุรกิจใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน มองโกเลีย สิงค์โปร์ และญี่ปุ่น

“ทำด้วยใจ” คือรากฐานของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชาวบ้านปูฯ ถือเป็นความรับผิดชอบที่พวกเราทุกคน “ทำด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” อยู่บนพื้นฐานของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” อย่างแท้จริง ซึ่งการ “ทำด้วยใจ” นี้ ไม่เพียงจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านปูฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.