By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน ปิดการขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท

บ้านปู ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน ปิดการขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2564 :  บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 4 รุ่น โดยรุ่นอายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2.90% ต่อปี 3.30% ต่อปี และ 3.80% ต่อปี ตามลำดับ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และรุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.58% เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมและ 2-3 สิงหาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่บริษัทวางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกถึง 4 เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจเพิ่มมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุน ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเผยว่า ตลาดยังมีความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งหุ้นกู้ฯ บ้านปู”  สามารถตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมถึงผู้ลงทุนสหกรณ์ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ฯ ของบริษัทฯ เกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ วางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกถึง 4 เท่า ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ฯ ที่เสนอขายเป็นมูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) เพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บ้านปูได้เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.58% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” และได้เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยการจองซื้อผ่านสาขาและระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถปิดการขายและประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯบ้านปู  ระบุว่า สำหรับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ผู้ลงทุนยังต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง โดย บมจ.บ้านปู เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมถึงเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืน ที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต สะท้อนได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ ซึ่งช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของหุ้นกู้ฯ บ้านปู ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุน ซึ่งแผนการขับเคลื่อนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ สำหรับปี 2564-2568 ของบ้านปู ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาร่วมต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.