By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ กับค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 14 บ้านปูฯ ชวนนักเรียนมัธยมปลายร่วมเรียนรู้และค้นหาวิธีการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์

สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ กับค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 14 บ้านปูฯ ชวนนักเรียนมัธยมปลายร่วมเรียนรู้และค้นหาวิธีการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดลำปางมีอากาศร้อนสูงสุดในประเทศถึง 44.2 องศาเซลเซียส[1]
ประเทศไทยมีผู้ป่วยจากอากาศร้อนเพิ่มขึ้นจาก 98 ราย ในปี 2556 เป็น 3,500 ราย ในปี 2561[2]
สัตว์ในบางพื้นที่ทั่วโลก[3] มีโอกาสสูญพันธุ์เกือบ 25% หากโลกร้อนขึ้น 2 องศาเซลเซียส
ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ วิกฤตโลกร้อนได้ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และระดับความสุขของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น รวมไปถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ ถึงเวลาแล้วที่เยาวชนนักอนุรักษ์รุ่นใหม่จะหันมารวมพลังต่อสู้เพื่อปกป้องโลกไปด้วยกัน

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 14 โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ร่วมเข้าค่ายฯ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งนอกจากเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 70 คน จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ พร้อมแนวทางการรับมือเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของมนุษย์และการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงรับแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ คุณวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ที่ได้รับรางวัลยกย่องพิเศษจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เมื่อเร็วๆ นี้ ให้เป็น ‘ผู้พิทักษ์แห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวร’ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพล คุณชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านถ้ำในประเทศไทย

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) และสร้างเสริมประสบการณ์ (Learning from Experience) เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้ไปทัศนศึกษาในห้องเรียนธรรมชาติ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ อาทิ ถ้ำ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียนรู้วิธีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ คืนความสะอาดและความสวยงามให้ชายหาด และในช่วงท้ายของค่ายฯ เยาวชนยังได้โชว์ฝีมือในการสร้างสรรค์โครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในค่ายฯ พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท รวมถึงยังมีโอกาสลุ้นในการได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศอีกด้วย

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เราตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ รวมไปถึงการล้มตายของพืชและสัตว์ที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นค่ายเพาเวอร์กรีนปีที่ 14 จึงมุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงผลกระทบจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางในการรับมือ คิดค้นวิธีการจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อปกป้องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเราหวังว่าน้องๆ จะนำความรู้ทั้งหลายจากค่ายฯ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล และสื่อสารต่อไปยังคนใกล้ชิดให้ตื่นตัวกับปัญหาโลกร้อน เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

หากใครกำลังมองหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ที่จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต ที่มาพร้อมกับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนทั่วประเทศ ได้ฝึกฝนทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม รวมถึงได้ค้นหาความชอบสำหรับเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ บอกเลยว่าห้ามพลาด! สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครและการพิจารณาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.powergreencamp.com และส่งเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของค่ายฯ ได้ที่
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/powergreencamp
โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2112

[1]ลำปางติด 1 ใน 10 อันดับอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน โดยศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
[2] ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
[3] พื้นที่สำคัญ 35 แห่งทั่วโลก ที่มีความโดดเด่นในเชิงระบบนิเวศและเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของสิ่งมีชีวิต เช่น พื้นที่ลุ่มแม่น้ำแอมะซอน มาดากัสการ์ และลุ่มแม่น้ำโขง โดยเป็นข้อมูลจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย East Anglia มหาวิทยาลัย James Cook และองค์กรนอกภาครัฐ ที่เผลแพร่โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

###

เกี่ยวกับค่าย เพาเวอร์กรีน
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” (The Power Green Camp) ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิดที่ว่า “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายของค่ายฯ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ รวมไปถึงโครงการด้านสังคมของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.