By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ร่วม “สร้างแชมป์เปี้ยน เปลี่ยนสังคม” กับ Banpu Champions for Change 2 เปิดรับสมัครกิจการเพื่อสังคมจากเยาวชนทั่วประเทศแล้ววันนี้

ร่วม “สร้างแชมป์เปี้ยน เปลี่ยนสังคม” กับ Banpu Champions for Change 2 เปิดรับสมัครกิจการเพื่อสังคมจากเยาวชนทั่วประเทศแล้ววันนี้

กรุงเทพฯ 28 พฤษภาคม 2555 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เชิญชวนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 2” (Banpu Champions for Change 2) ภายใต้แนวคิด “สร้างแชมป์เปี้ยน เปลี่ยนสังคม” โดยสามารถส่งแผนกิจการเพื่อสังคมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นกิจการและการพัฒนาศักยภาพ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2555 นี้

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ Banpu Champions for Change เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการ “Banpu Champions for Change 1” ในปีที่ผ่านมา บ้านปูฯ เตรียมเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่อีกครั้ง ในการริเริ่มและดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตามความสนใจของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การดำเนินกิจการเพื่อสังคมเต็มรูปแบบ ใช้การเชื่อมโยงธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สังคม โดยในปีนี้ “Banpu Champions for Change 2” จะให้ความสำคัญกับการวัดผลทางสังคม (Social Impact Assessment) มากขึ้น เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถวัดผลทางสังคมได้อย่างเป็นระบบและรูปธรรมมากขึ้น สามารถพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมได้อย่างชัดเจน รวมถึงแสดงความยั่งยืนของการดำเนินการไปพร้อมๆ กัน

“บ้านปูฯ เรากำลังเปิดพื้นที่ในการริเริ่มและดำเนินกิจการเพื่อสังคมแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จากทั่วประเทศ รวมกลุ่มกันไม่เกินทีมละ 4 คน และยื่นข้อเสนอโครงการกิจการเพื่อสังคม ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามความสนใจของตนเอง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการ “Banpu Champions for Change 2” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้” นางอุดมลักษณ์ กล่าว

ทั้งนี้เยาวชนผู้ประกอบกิจการสังคมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับดำเนินกิจการเพื่อสังคมสูงสุดถึง 250,000 บาท รวมทั้งได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสังคมไปพร้อมๆ กัน

นางอุดมลักษณ์ กล่าวอีกว่าในปี 2554 ที่ผ่านมามีเยาวชนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมจากทั่วประเทศให้ความสนใจร่วมส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก “Banpu Champions for Change 1” ถึง 63 โครงการ ครอบคลุมการจัดการประเด็นปัญหาหลักๆ ในสังคม ประกอบด้วย ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความยากจน การศึกษา การสร้างงาน เทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม การเกษตร สุขภาพ ผู้สูงอายุ การพัฒนาชุมชน และสาธารณสุข โดย 4 ใน 10 กิจการเพื่อสังคม (ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินกิจการในเฟสแรก) ได้ดำเนินกิจการในเฟส 2 สิ้นสุดลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้สรุปผลงานผลการดำเนินงาน ในงานเปิดตัวโครงการ “Banpu Champions for Change 2” ในวันนี้ ที่สยามสมาคมฯ

“ข้อเสนอโครงการกิจการเพื่อสังคมที่ยื่นขอรับการสนุบสนุนในปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในหลายแง่มุมในสังคมไทยที่กำลังรอการแก้ไขอย่างชัดเจน ซึ่งเราหวังว่า โครงการ Banpu Champions for Change จะช่วยจุดประกายให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาสังคมรอบตัวอย่างเป็นระบบและเกิดผลสูงสุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป” นางอุดมลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับ 4 กิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจาก “Banpu Champions for Change 1” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เฟส 1จนถึงเฟส 2 เป็นเวลารวม 9 เดือน ได้แก่ โครงการสถาปนิกชุมชน โดยทีมคน.ใจ.บ้าน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนผ่านการให้บริการออกแบบเชิงสถาปัตย์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการไอทีโดยผู้พิการ โดยทีม Freedom Solution จ. ชลบุรี ที่แสดงให้เห็นว่า ข้อจำกัดทางร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และยังเปิดกว้างถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในอาชีพส่งต่อเพื่อนผู้พิการให้มีโอกาสเช่นเดียวกับตนเอง

โครงการแอนิเมชั่นเพื่อสังคม โดย Sputnik Tales Studio จ.กรุงเทพฯ ที่ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านแอนิเมชั่น สร้างสรรค์และนำเสนอประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย ให้กับองค์กรเพื่อสังคมและภาคเอกชนต่างๆ ที่มีความสนใจที่จะถ่ายทอดประเด็นทางสังคมในราคาที่เหมาะสม และโครงการที่ 4 คือ โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กมัธยม โดยทีม a-chieve จ. กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยให้น้องๆ มัธยมปลายค้นหาตนเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม

“นอกเหนือจากการให้ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจการแล้ว โครงการ “Banpu Champions for Change” ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม ภายใต้การให้คำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในมิติต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละโครงการ ซึ่งตรงนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการทางสังคมของเราสามารถดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางอุดมลักษณ์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions และส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบ PDF มาที่ banpuchampions@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนหรือ EMS (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือส่งด้วยตนเองที่ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (BANPU Champions for Change) 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร. 02 938 2636 โทรสาร 02 938 1877

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.