By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

บ้านปูฯ สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เดินหน้าพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยสนับสนุนงบประมาณรวมเกือบ 30 ล้านบาทผ่าน “โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนศักยภาพของเด็กนักเรียน รวมทั้งบุคลากรครู ในโรงเรียน 6 แห่ง ใน จังหวัด ลำพูน ลำปาง และ พะเยา ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ดำเนินธุรกิจของบ้านปูฯ เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม “การเรียนรู้แบบบูรณาการ” ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย กระตุ้นให้เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และรักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไม่สิ้นสุด รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของชุมชน ด้วยการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมๆกัน

นอกเหนือจากสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะชีวิตแล้ว ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 10 ของ “โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” บ้านปูฯ ยังเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า ด้วยการจัดจ้างครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาไปประจำที่โรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนรวมกว่า 4,000 คน ได้พัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.