By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้า

บ้านปูฯ รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้า

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 พ.ศ. 2550 มีกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 1, 719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 94 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการรับรู้กำไรของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และกำไรจากธุรกิจถ่านหินซึ่งมีราคาสูงขึ้น

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กำไรสุทธิจำนวน 1,719 ล้านบาทในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย การรับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จำนวน 1,154 ล้านบาท กำไรจากธุรกิจถ่านหินและอื่นๆ จำนวน 565 ล้านบาท

“กำไรสุทธิของไตรมาส 3 ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นหลัก และกำไรจากธุรกิจถ่านหินซึ่งมีราคาสูงขึ้นตามราคาตลาด รวมทั้งปริมาณการขายถ่านหินคุณภาพดีที่เพิ่มขึ้นจากเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย คือเหมืองอินโดมินโด และเหมืองทรูบาอินโด อย่างไรก็ตามคาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 4 ของปีนี้ จะปรับตัวลดลงจากไตรมาสนี้เนื่องจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะหยุดซ่อมประจำปี” นายชนินท์ กล่าว

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2550 บ้านปูฯ มีรายได้จากการขายรวมจำนวน 8,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้รายได้จากการขายรวมในไตรมาส 3 แบ่งออกเป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินจำนวน 7, 654 ล้านบาท หรือร้อยละ 89 ของรายได้ ซึ่งมาจากการขายถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจำนวน 7,487 ล้านบาท และ167 ล้านบาทจากเหมืองถ่านหินในประเทศไทย โดยในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา บ้านปูฯ มีการจำหน่ายถ่านหินจำนวน 5.07 ล้านตัน และราคาถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 42.58 เหรียญสหรัฐต่อตัน สูงขึ้นร้อยละ 16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศจีนมีจำนวน 949 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวม

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 53,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,585 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีหนี้สินรวมจำนวน 28,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1, 177 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ส่วนอตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เท่ากับ 0.68เท่า เทียบกับ 0.66 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Earning Per Share) ในไตรมาส 3 เท่ากับ 6.32 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 3.25 บาทต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.