By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ พาเยาวชนบินสู่อินโดนีเซีย ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 10

บ้านปูฯ พาเยาวชนบินสู่อินโดนีเซีย ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 10

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 5 จากขวา)  ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์  ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (ขวาสุด) ประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน 10 นำเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ปีที่ 10 จำนวน 3 คน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เพื่อเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเหมืองของ บมจ. บ้านปู ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูพื้นที่เหมืองตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
กิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของค่ายเพาเวอร์กรีนปีที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี 2558 ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง” อันจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในฐานะกลไกที่จำเป็นต่อการสร้างสมดุลและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียน การใช้ชีวิต และการทำงานต่อไปในอนาคต
 
บรรยายภาพเพิ่มเติม
นายสุริยันต์ ถวิลไพร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร (ที่ 2 จากขวา)
นางสาวธิรดา นิลพนาพรรณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ (ที่ 3 จากขวา)
นางสาวอาทิตยา โสภณ โรงเรียนระยองวิทยาคม (ที่ 4 จากขวา)

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.