By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯเดินหน้า “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เดินหน้าสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บ้านปูฯเดินหน้า “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เดินหน้าสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากมหาอุทกภัยปี 2554 นับเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนหมู่ที่ 1,2 และ 3 บ้านเขาสมอคอน จ.ลพบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอย่างหนัก บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆจมอยู่ใต้น้ำกว่า 2 เมตร ซึ่งบ้านปูฯได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดี แม้วันนี้จะไม่หลงเหลือร่องรอยความเสียหายแล้ว ทว่าบ้านปูฯยังไม่หยุดการให้ความช่วยเหลือแต่เพียงเท่านั้น ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงเดินหน้าดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านเขาสมอคอน” เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านเขาสมอคอน” ไม่ใช่แค่เพียงช่วยเหลือชาวบ้านให้สามารถฟื้นฟูชุมชนและสภาพความเป็นอยู่จากความเสียหายจากมหาอุทกภัยเท่านั้น แต่ด้วยการยึดมั่นในปณิธาณการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” เราจึงเดินหน้าพัฒนาชุมชนต้นแบบทั้ง3 ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อทำสำเร็จแล้วจะเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไป”

โครงการหลักในการพัฒนาชุมชนที่บ้านปูฯ ได้ริเริ่มและวางแนวทางให้ แบ่งออกเป็น กิจกรรมระยะสั้น ได้แก่การฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วม การสนับสนุนเรื่องสาธารณูปโภคเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน เป็นต้น ต่อมาจึงได้เริ่ม กิจกรรมระยะกลางโดยเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนปุ๋ย “กลุ่มสัจจะชาวนาบ้านเขาสมอคอน” ซึ่งบ้านปูฯ สนับสนุนเงินทุนตั้งต้นและเงินสมทบเพิ่มเติมรวมประมาณ 1,825,850 บาท และให้ชาวบ้านในชุมชนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนยืมปุ๋ยจากกองทุนไปใช้ในการทำนาโดยไม่เสียดอกเบี้ย เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์แก่คนรุ่นใหม่ เช่น ส่งเสริมให้จัดกีฬาและกิจกรรมสันทนาการในงานวันแม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เป็นต้น

ในปัจจุบันบริษัทฯกำลังดำเนิน กิจกรรมระยะยาว เน้นการพัฒนาอาชีพและทักษะในการบริหารจัดการตนเอง ตัวอย่างโครงการได้แก่ การปลูกชะอม และมะนาวนอกฤดูเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านในช่วงนอกฤดูการทำนา ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมโครงการปลูกมะนาวทั้งสิ้น 39 ราย ปลูกมะนาวทั้งหมด 114 ต้น ขณะที่ชะอมมีสมาชิกร่วมโครงการ 20 ราย มีจำนวนต้นชะอมรวม 1,430 ต้น

นอกจากนี้บริษัทฯยังส่งเสริมการทำนาอินทรีย์ โดยบ้านปูฯได้ประสานกับศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำข้าวพันธุ์สินเหล็กซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดพันธุ์ข้าวที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะมีน้ำตาลต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน ปัจจุบันมีชาวนาที่ร่วมโครงการนำร่องปลูกข้าวอินทรีย์จำนวน 5 ครัวเรือน คลอบคลุมพื้นที่กว่า 65 ไร่ นอกจากนี้บริษัทฯยังส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ และการเพาะเห็ด เป็นต้น

จากความทุ่มเทของบ้านปูฯและความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน วันนี้เมล็ดพันธุ์ที่บ้านปูฯและชาวบ้านได้ร่วมกันหว่านได้เริ่มผลิดอกออกผลให้เห็นแล้ว จากเดิมที่ชาวบ้านมีรายได้จากทำนาเพียงอย่างเดียว ซึ่งแต่ละปีทำได้เพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น เพราะต้องพึ่งพาน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก ปัจจุบันชาวบ้านได้เรียนรู้และหันมาปลูกชะอมและมะนาวนอกฤดูกาล ซึ่งในอนาคตจะช่วยให้มีรายได้เสริม คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากมะนาวและจำหน่ายได้ในเดือนเมษายน 2558 ขณะที่ผลผลิตชะอมเริ่มจะเก็บเพื่อบริโภคและขายได้บ้างแล้ว นอกจากนี้การทำนาอินทรีย์เพาะปลูกข้าวพันธุ์สินเหล็กช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เนื่องจากข้าวสินเหล็กขายได้ราคาดี เฉลี่ย 25,000บาทต่อตัน และมีตลาดรองรับมาก ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงและสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย อันเนื่องมาจากพิษสารเคมีที่มาจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง โดยข้าวพันธุ์สินเหล็กมีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพและนิยมบริโภคสินค้าปลอดสารพิษมากขึ้น

“การที่ชุมชนบ้านเขาสมอคอนเข้มแข็งและมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนขึ้นไม่ได้เกิดจากการสนับสนุนจากบ้านปูฯเพียงลำพัง หากแต่อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นของผู้นำและคนในชุมชนที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนของตัวเอง สิ่งที่บ้านปูฯ นำมาช่วยคือเงินทุนสนับสนุนรวมทั้งองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และคอยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชาวบ้าน พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เช่น การนำชุมชนไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนบ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง และการเชิญผู้นำชุมชนจากบางสะพานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มาแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้หากปราศจากการลงมือทำด้วยตัวเองของชาวบ้านในชุมชนและการสนับสนุนของผู้นำชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นความสำเร็จก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ เราจึงหวังว่าชุมชนบ้านเขาสมอคอนจะเป็นอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างที่เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่แม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่สามารถเริ่มที่จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้แล้ว” นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดท้าย

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.