By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 5 บาท พร้อมแจกวอแรนต์ เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายมีส่วนร่วม มองกลยุทธ์ระยะยาว

บ้านปูฯ ขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 5 บาท พร้อมแจกวอแรนต์ เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายมีส่วนร่วม มองกลยุทธ์ระยะยาว

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนได้ (Oversubscription) และจัดสรรวอแรนต์ (Warrant) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ “BANPU-W3” ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้กับผู้ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) พร้อมเสนอจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 2558 ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR และ XD วันที่ 25 เมษายน 2559

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการระดมทุนหลายวิธี และเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 5 บาท พร้อมจัดสรรวอแรนต์ BANPU-W3 ให้ในจำนวนที่เท่ากับหุ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น และใช้สิทธิได้ทุกไตรมาสภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะสามารถมีส่วนร่วมได้ ทั้งยังเป็นโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว”

บ้านปูฯ เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (RO) จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งยังได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนอีกไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของวอแรนต์ BANPU-W3

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) รวมทั้งใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 เต็มจำนวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนประมาณ 12,900 ล้านบาท เพื่อลดภาระหนี้ และลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี ช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปรับตัวดีขึ้นจาก 1.62 เป็น 1.23 ซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และเอื้อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างคล่องตัวเมื่อมีโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้ มติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นอกจากนี้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ยังมีวาระปกติอื่นๆ เพื่อการพิจารณาอนุมัติ อาทิ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจะจ่ายปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.50 บาท ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 หลังจากที่ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดเกษียณอายุที่ 72 ปีบริบูรณ์ คือ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายอโนทัย เตชะมนตรีกุล รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลของ บมจ. บ้านปู โดยได้ทำหนังสือแจ้งการลาออกของกรรมการทั้งสองท่านต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งการลาออกจะมีผลหลังวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

บ้านปูฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยผู้ถือหุ้นบ้านปูฯ ที่จะได้รับเงินปันผลครึ่งปีหลัง 2558 มูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น และได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) จะต้องถือครองหุ้นบ้านปูฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR และ XD หรือก่อนวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีระยะการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559

“สำหรับกระบวนการเสนอขายหุ้นไอพีโอของบ้านปูเพาเวอร์ หรือ BPP ก็ยังคงเดินหน้าตามแผน และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) โดย กลต. ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาถึงภาวะตลาดฯ ที่เหมาะสมก่อนนำเข้าเทรดเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.