By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูส่งนักกีฬาปิงปองแข่งกีฬาเยาวชนนานาชาติที่สิงคโปร์

บ้านปูส่งนักกีฬาปิงปองแข่งกีฬาเยาวชนนานาชาติที่สิงคโปร์

สิงคโปร์ – 29 พ.ย. 2554: สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูส่งนักกีฬาปิงปอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 4 (The 4th International Youth Sports Challenge) ที่ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2554 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักกีฬา ของสโมสรฯ โดยมีทีมนักกีฬาจาก 4 ประเทศในเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย การ์ตา และไทย ทั้งนี้ สโมสรฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรายการนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 แล้ว

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.