By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (คนที่ 6 จากซ้าย) มอบทุนสนับสนุนจำนวนรวม 2 ล้านบาท แก่โรงเรียน 10 แห่งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา เป็นปีที่ 8 โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 6 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน สพฐ. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.