By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเขาสมอคอน สู่ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บ้านปูฯ ร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเขาสมอคอน สู่ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

20 มกราคม 2556: บ้านปูฯ สนับสนุนชุมชนบ้านเขาสมอคอนจัดทำระบบบริหารขยะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมนำผู้บริหารและพนักงานร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลเพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการขยะที่ดีให้กับชุมชนอีกด้วย

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวในระหว่างการนำผู้บริหารและพนักงานบ้านปูฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ และงานวันเด็ก ที่บ้านเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการ “บ้านปูฯ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี” ซึ่งบริษัทฯ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเขาสมอคอน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำระบบบริหารขยะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้นำผู้บริหารและพนักงานบ้านปูฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลเพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการขยะที่ดีให้กับชุมชน หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะแก่ชุมชน รวมถึงการจัดตั้งธนาคารขยะต่อไป

บ้านปูฯ ได้ริเริ่มและดำเนินการโครงการ “บ้านปูฯ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี” ตั้งแต่ต้นปี 2555 เพื่อช่วยฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนบ้านเขาสมอคอน ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งในส่วนของบ้านเรือนและที่ทำกินจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ให้เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจขึ้นในอนาคต โดยบ้านปูฯ ได้ดำเนินการนำร่องที่บ้านเขาสมอคอนหมู่ 1, 2 และ 3

“ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม และมีปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งเล็งเห็นว่าประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมมาตลอดระยะเวลา 30 ปีของบ้านปูฯ น่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนนี้ให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยบ้านปูฯ เราดำเนินการกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ “ด้วยใจ” บนพื้นฐานของ “ความจริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่บ้านปูฯ ได้เน้นย้ำมาโดยตลอด เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง” นายชนินท์กล่าว

กิจกรรมฟื้นฟูบ้านเขาสมอคอนของบ้านปูฯ นั้น มีทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว อาทิ การทำความสะอาดชุมชนหลังน้ำลด การซ่อมแซมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 3 จำนวน 45 หลัง การซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน โรงเรียนวัดเขาสมอคอนและโรงเรียนวัดถ้ำตะโก นอกจากนี้ ยังให้ทุนสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนปุ๋ย ภายใต้ “กลุ่มสัจจะชาวนาบ้านเขาสมอคอน” จัดการศึกษาอบรมและการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและสมาชิกชุมชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ซึ่งบ้านปูฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดทำแผนและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” ของทั้ง 3 ชุมชน พร้อมทั้งซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์วัดเขาสมอคอนและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม เพื่อใช้เป็นศูนย์บรรเทาทุกข์ในช่วงเกิดภัยพิบัติ และจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนในยามปกติอีกด้วย นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เช่น การทำนาอินทรีย์ ซึ่งมีชาวบ้านสมอคอน 14 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 80 ไร่ รวมถึงดำเนินกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน อาทิ รณรงค์ชุมชนปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร เป็นต้น

“การดำเนินโครงการ “บ้านปูฯ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ” เราจะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่กระบวนการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน การคิดริเริ่มโครงการตามปัญหาและความต้องการของชุมชน การวางแผนการดำเนินงานตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการบริหารจัดการโดยสมาชิกในชุมชนเอง โดยบ้านปูฯ ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนทุนและเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด” นายชนินท์กล่าวเพิ่มเติม

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.