By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนเงิน 10.5 ล้านบาทให้แก่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสนับสนุนการสร้าง-ปรับปรุงห้องความดันลบและจัดหาเครื่องช่วยหายใจฝ่าวิกฤตโควิด-19

บ้านปูฯ สนับสนุนเงิน 10.5 ล้านบาทให้แก่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสนับสนุนการสร้าง-ปรับปรุงห้องความดันลบและจัดหาเครื่องช่วยหายใจฝ่าวิกฤตโควิด-19


ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ (ตรงกลาง) ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินสนับสนุน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบพลังให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสถาบันและบุคลากรทางการแพทย์ โดยสนับสนุนเงินจำนวน 10.5 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หนึ่งในโรงพยาบาลศูนย์กลางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่สำคัญของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างและปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure) สำหรับใช้เป็นห้องพักแบบแยกเดี่ยวของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จำนวน 5 ห้องมูลค่า 5,000,000 บาท และจัดหาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 ชุด มูลค่า 5,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ทำให้เรามองเห็นว่าสถาบันและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ปัจจุบันต้องรับมือกับสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องจัดเตรียมให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น บ้านปูฯ จึงพยายามหาหนทางในการมีส่วนช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้าถึงอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที และจะยังคงให้การสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว”

ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอขอบคุณบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนทุนในการสร้างและปรับปรุงห้องความดันลบ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ เนื่องจากห้องความดันลบมีประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่มีการแพร่เชื้อและป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อจากผู้ป่วย ส่วนเครื่องช่วยหายใจก็มีความจำเป็นสำหรับการใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะล้มเหลวจากการหายใจที่เกิดจากปอดอักเสบ ทั้งนี้ ความช่วยเหลือที่เราได้รับในวันนี้จะทำให้ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับวิกฤตด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในประเทศไทย”

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.