By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นที่น่าพอใจ รุกกลยุทธ์ส่งเสริมพลังงานสะอาด เดินหน้าลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

บ้านปูฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นที่น่าพอใจ รุกกลยุทธ์ส่งเสริมพลังงานสะอาด เดินหน้าลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

• ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน และกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานในภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
• ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างโดดเด่น จากราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยไตรมาสนี้สูงขึ้นอยู่ในระดับ 2.1 เหรียญสหรัฐต่อล้านลูกบาศก์ฟุต
• เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกาตามการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Greener & Smarter

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 231 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,302 ล้านบาท) มีกำไรสุทธิ 29 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 916 ล้านบาท) โดยกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีการนำมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการสร้างมูลค่าเหมืองในระยะยาวมาใช้อย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานสะท้อนถึงการบริหารการผลิตไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบตามสัญญารองรับความต้องการใช้พลังงานตามฤดูกาลได้เป็นอย่างดี

สำหรับกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจถ่านหินมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 แต่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในตลาดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นต่อเนื่อง โดยมี EBITDA 28 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 885 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.1 เหรียญสหรัฐต่อล้านลูกบาศก์ฟุต หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ดีจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีที่มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการจ่ายไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 100 ในขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยปรับลดลงตามนโยบายรัฐบาลท้องถิ่น

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ภายใต้กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานของบ้านปูฯ ยังคงสดใสต่อเนื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยอัตราการเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมีความต้องการนำก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมไปถึงการผลิตเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่สำคัญแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส นับเป็นแหล่งผลิตก๊าซแหล่งใหญ่ของสหรัฐฯ เนื่องจากอุดมไปด้วยทรัพยากรการผลิต ตลอดจนมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในระบบท่อขนส่งก๊าซ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังแหล่งตลาดที่สำคัญ โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งตอนใต้ของของสหรัฐฯ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ จึงมุ่งต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ดำเนินการผลิต จัดตั้งสำนักงานดำเนินการ ณ แหล่งผลิต พร้อมวางแนวทางการบริหารเชิงรุก ด้วยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสนับสนุนการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรในพื้นที่ เดินหน้าใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า (Big Data) ที่เจาะลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูงสุด


โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบ้านปูฯ ณ แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus)
ตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐเพนซิลเวเนีย

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แนวทางการบริหารธุรกิจก๊าซธรรมชาติในเชิงรุกที่ชัดเจน ทำให้มีความได้เปรียบในการบริหารจัดการ กำลังการผลิตและปริมาณสำรองให้สอดคล้องกับสภาวะราคาและความต้องการก๊าซธรรมชาติในตลาดได้ รวมถึงสามารถทำข้อตกลงการซื้อขายกับผู้ซื้อได้โดยตรง ส่งผลให้เราได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการต้นทุน มีความสามารถในการสร้างกำไรอยู่ในเกณฑ์เทียบเท่ากับผู้ผลิตรายใหญ่ในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส เรายังคงมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจนี้ทั้งต้นน้ำและกลางน้ำ (การก่อสร้างท่อ ขนส่งก๊าซ) โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสินทรัพย์ใหม่และสินทรัพย์ที่มีอยู่ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์พลังงานของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านปริมาณความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นและสะอาดขึ้น รวมถึงสร้างความเติบโตทางธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

*หมายเหตุ: คำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1: THB 31.61

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,576 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 122 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.