By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯรายงานผลประกอบการครึ่งปี 2557

บ้านปูฯรายงานผลประกอบการครึ่งปี 2557

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการครึ่งปี 2557 ผลการดำเนินงานน่าพอใจ มีกำไรขั้นต้นจำนวนทั้งสิ้น 513 ล้านเหรียญสหรัฐ (16,706 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ที่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (14,920 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่สม่ำเสมอของธุรกิจไฟฟ้า มาตราการลดต้นทุนการผลิต ผนวกกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการซื้อขายถ่านหินในตลาดล่วงหน้า (Coal Swap)

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 (1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557) บริษัทฯมีรายได้จากการขายรวม 1,549 ล้านเหรียญสหรัฐ (50,447 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 แม้ว่ารายได้จากการขายรวมลดลง แต่ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดี โดยแบ่งออกเป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินจำนวน 1,442 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้รวม ซึ่งแบ่งเป็นถ่านหินจากแหล่งผลิตในอินโดนีเซีย 981 ล้านเหรียญสหรัฐ และแหล่งผลิตในออสเตรเลีย 461 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ เป็นจำนวน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมานับว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากปริมาณการขายถ่านหินรวมที่ดีของ 3 ประเทศ ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน จำนวน 22.8 ล้านตัน โดยปริมาณการขายถ่านหินหลักมาจากแหล่งผลิตในอินโดนีเซีย 13.8 ล้านตัน และแหล่งผลิตในออสเตรเลีย 7.1 ล้านตัน เมื่อผนวกกับการขยายตัวของรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า ได้ส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในปีนี้บริษัทฯวางเป้าหมายยอดขายถ่านหินรวมจาก 3 ประเทศไว้ที่ประมาณ 48 ล้านตัน

ทั้งนี้นายชนินท์กล่าวเสริมว่า “ปริมาณการผลิตและขายจากแหล่งผลิตในออสเตรเลียในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่เหมืองแมนดาลอง รวมถึงการเปิดเหมืองแอรี่ที่หยุดการผลิตชั่วคราวให้กลับมาผลิตถ่านหินอีกครั้งในปีนี้ ผนวกกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลียดำเนินการผลิตได้ดีขึ้น และมีส่วนผลักดันให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ดี”

ในภาพรวม ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในครึ่งปีแรก ลดลงร้อยละ 9 อยู่ที่ 68.1 เหรียญสหรัฐต่อตัน จาก 75.1 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 69.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน และในประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 71.58 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน

บริษัทฯได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ ซึ่งได้ช่วยลดผลกระทบจากราคาขายถ่านหินที่ลดลงได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2556 เหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 14.6 และเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ 3.4 ในขณะที่ธุรกิจไฟฟ้ารายงานผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในประเทศไทย รับรู้ส่วนแบ่งรายได้จำนวน 50.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 90 ซึ่งเป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในกลางปี 2558

# # #

เกี่ยวกับบ้านปู
บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใน 6 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาวและมองโกเลีย สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีสินทรัพย์รวม 7,256 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 235,510 ล้านบาท) และมีหนี้สินรวม 4,609 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 149,606 ล้านบาท) สำหรับอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 1.09 เท่า (เทียบกับ 1.10 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) เท่ากับ 0.008 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น (0.264 บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับ 0.005 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น (0.160 บาทต่อหุ้น) จากปีก่อนหน้า

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.