By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 2559 ย้ำเดินหน้าตามแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุล

บ้านปูฯ เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 2559 ย้ำเดินหน้าตามแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุล

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกปี 2559 รายได้จากการขายรวมคิดเป็น 1,022 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 36,253 ล้านบาท) คงการสร้างกระแสเงินสด เดินหน้าผลิตและจัดหาพลังงานอย่างครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งสานต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมเพิ่มศักยภาพการลงทุนและพัฒนาในพลังงานหมุนเวียน โดยคาดว่าภายในปี 2568 จะสามารถขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งรวมถึงส่วนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บ้านปูฯ ยังคงสานต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืนตามทิศทางพลังงานของโลก และยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในแต่ละประเทศ โดยสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจพลังงานหลักของบริษัทฯ อย่างถ่านหินด้วยมาตรการควบคุมต้นทุน ควบคู่ไปกับพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตและโลจิสติกส์ของเหมืองในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ให้มีความพร้อมต่อสภาวะตลาด และนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเมื่อราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนั้นธุรกิจไฟฟ้าก็มีการเติบโตตามแผนของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.86 กิกะวัตต์เทียบเท่า และเมื่อนับรวมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เราจะขยายให้เป็น 2.4 กิกะวัตต์เทียบเท่าในปี 2561 โดยตั้งเป้าให้เพิ่มถึง 4.3 กิกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งแบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568”

ในครึ่งแรกของปี 2559 โครงการโรงไฟฟ้าหงสายูนิตที่ 3 ในประเทศลาว ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ประเทศไทยตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย (PPA) เป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 12.87 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 2/2559 ด้านโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงในประเทศจีน กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,320 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2560 ส่วนความคืบหน้าในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ล่าสุด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการ ฮุ่ยเหนิงแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นในโครงการจินซาน โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการดังกล่าวในมณฑลซานตง ประเทศจีน มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 90 เมกะวัตต์ โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 70 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการ จินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง และโครงการเฮ่าหยวน ส่วนโครงการฮุ่ยเอิน จำนวน 20 เมกะวัตต์จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/2559 ขณะที่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอีก 8 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 74.4 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ปัจจุบันมี 2 โครงการที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว คือ โครงการโอลิมเปีย และโครงการฮิโนะ คิดเป็น 6.6 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ส่วนโครงการที่เหลือจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2560-2561

ภายในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ทั้งในประเทศที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการเข้าไปลงทุนอยู่แล้ว และประเทศอื่นๆ ที่ความต้องการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีอัตราเติบโตสูง อาทิ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยมีกลยุทธ์การลงทุนพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ ให้กระจายครอบคลุมอยู่ในหลากหลายประเทศ เพื่อสร้างสมดุลในโอกาสและข้อได้เปรียบทางธุรกิจ พร้อมทั้งลดความเสี่ยง ทั้งนี้ บ้านปูฯ พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนอย่างเข้มแข็ง และต่อยอดการเติบโตของสินทรัพย์ โดยมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส 4/2559

“บ้านปูฯ กำลังเดินหน้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนการดำเนินธุรกิจ 5 ปี และยังคงเน้นการบ่มเพาะปรัชญาการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมด้วยนโยบายการบริหารงานเชิงรุกที่มุ่งสร้างกระแสเงินสดให้เป็นบวกเพื่อคงสถานะทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า แผนการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดจนการลงทุนด้านพลังงานหลักควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนทั่วภูมิภาคในประเทศที่มีปัจจัยเกื้อหนุน จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานอย่างมั่นคงต่อไป” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย

สรุปผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2559 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ รายงานปริมาณการขายถ่านหินรวมทั้งสิ้น 19.57 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยปริมาณการขายของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย 6.45 ล้านตัน และเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 13.12 ล้านตัน มีรายได้จากการขายถ่านหิน จำนวน 926 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 91 ของรายได้ทั้งหมด ด้านธุรกิจไฟฟ้า กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) คิดเป็น 83 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในไตรมาส 2/2559 คิดเป็น 40 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากปีก่อนหน้า และในไตรมาสนี้มีการรับรู้ผลการดำเนินธุรกิจ Shale Gas ในสหรัฐอเมริกา ด้วย EBITDA จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับการใช้สิทธิครั้งแรกในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU W-3 จะมีขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2559 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://www.banpu.co.th/investor_news/ หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02.694.6600

*หมายเหตุ: คำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1: THB 35.4745

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.