By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เผยผลประกอบการปี 2559 เติบโตตามเป้าหมาย เดินหน้าขยายธุรกิจจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

บ้านปูฯ เผยผลประกอบการปี 2559 เติบโตตามเป้าหมาย เดินหน้าขยายธุรกิจจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย รายงานผลประกอบการประจำปี 2559 มีกำไรสุทธิจำนวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,677 ล้านบาท) ฟื้นตัวขึ้นจากขาดทุนสุทธิ 43 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานถ่านหินในตลาดโลกเริ่มมีความสมดุลมากขึ้น จึงส่งผลให้ราคาถ่านหินเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของอินโดนีเซียสูงขึ้นเป็น 62.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน จาก 51.4 เหรียญสหรัฐต่อตันในไตรมาสที่ 3 พร้อมเดินหน้าเติบโตต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำทั้งธุรกิจถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ไปจนถึงธุรกิจปลายน้ำที่เป็นธุรกิจไฟฟ้าทั้งจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) พร้อมสานต่อธุรกิจในทุกส่วนให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ บ้านปูฯ ยังคงรักษากระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่งจากความสำเร็จในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ “BANPU-W3” ตลอดจนการเสนอขายหุ้น IPO ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพื่อมาต่อยอดการเติบโตของกลุ่มธุรกิจบ้านปูฯ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อีกทั้งในไตรมาสที่ 4/2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจากการที่ราคาถ่านหินเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากสภาวะตลาดที่มีความสมดุลมากขึ้น”

ในปี 2559 รายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 2,259 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 79,737 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2558 แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินจำนวน 2,063 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 72,804 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของรายได้จากการขายรวม ส่วนรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และอื่นๆ คิดเป็น 181 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 6,418 ล้านบาท) และรายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติแหล่งแรกบริเวณมาร์เซลลัส (Marcellus Shale) ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 ของปี จำนวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ(ราว 515 ล้านบาท)

บ้านปูฯ มีปริมาณการขายถ่านหินรวมทั้งหมด 40.0 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยจากอินโดนีเซียเท่ากับ 52.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของออสเตรเลียเท่ากับ 67.3 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามด้วยการดำเนินนโยบายลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะเดียวกันธุรกิจไฟฟ้ายังได้รับรู้รายได้จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าหงสาครบตามกำหนดทั้ง 3 หน่วย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับปี 2559 คิดเป็น 540 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 19,059 ล้านบาท*) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2560 นี้ บ้านปูฯ มุ่งมั่นพัฒนาทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการและด้านการลงทุนเพื่อสร้างเสริมความเชี่ยวชาญในธรุกิจพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา บ้านปูฯ ลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติแหล่งที่สอง (NEPA หรือ Northeast Pennsylvania)ในบริเวณเดียวกันกับแหล่งแรก จะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 นี้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้าที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำนี้ และมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างสมดุลให้กับธุรกิจพลังงานประเภทต่าง ๆ ของบ้านปูฯ ต่อไป ในส่วนการดำเนินงานของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในอนาคตนั้น บ้านปูฯ เชื่อมั่นในศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจไฟฟ้าและขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย 4,300 เมกะวัตต์ ในปี 2568 โดยมีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ตลอดจนบริษัทฯ มีความพร้อมให้บริการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และเดินหน้าพัฒนาระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลืออีก 0.25 บาทต่อหุ้น ที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังและได้กำหนดวัน XD เป็นวันที่ 10 เมษายน 2560 นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “BANPU-W3” ที่แปลงสิทธิในรอบวันที่ 3 มีนาคมนี้ จะได้รับเงินปันผลด้วย ส่วนผู้ที่ไม่แปลงสิทธิในรอบดังกล่าว บริษัทฯ จะปรับสัดส่วนและราคาการใช้สิทธิหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อชดเชยกับสิทธิการได้รับเงินปันผลครั้งนี้

“บ้านปูฯ ยังคงเดินหน้านำเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อบริหารมูลค่าเหมืองถ่านหินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดเพื่อให้ได้ปริมาณถ่านหินที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ตลอดจนควบคุมการผลิตและดูแลค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตถ่านหินที่มีคุณภาพสูง การขยายฐานลูกค้าไปในตลาดที่ให้ราคาถ่านหินสูง และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมมองหาโอกาสทางธุรกิจจากพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ และในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานอย่างมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกต่อไป” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นตามปรัชญาด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด โดยเมื่อ
เดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Award ประจำปี 2560 ประเภท Gold Class และ Industry Mover ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน นับเป็นรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และปีที่ 2 ตามลำดับ จาก RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่างๆ (Corporate Sustainability Assessment: CSA)

*หมายเหตุ: คำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1: THB 35.296

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,973 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 420 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.