By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เน้นกลยุทธ์บริหารกระแสเงินสด ตอบโจทย์การเติบโตในช่วงเศรษฐกิจโลกผันผวน

บ้านปูฯ เน้นกลยุทธ์บริหารกระแสเงินสด ตอบโจทย์การเติบโตในช่วงเศรษฐกิจโลกผันผวน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์ด้านการบริหารกระแสเงินสดจากทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน กระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดจากการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับที่มั่นคง สนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าการบริหารกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง จะทำให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับสภาวะความไม่แน่นอนของตลาดโลกได้

สำหรับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เนื่องด้วยสภาวะความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เน้นการบริหารแผนงานระยะสั้นมากขึ้น ด้วยการลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจถ่านหิน เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร ตลอดจนเลือกพื้นที่การผลิตที่มีต้นทุนต่ำ และการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการพัฒนาพื้นที่เหมืองใต้ดิน เพื่อนำไปสู่การผลิตที่ราบรื่น ขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติได้ใช้ความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำในการสร้างกำไรในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติยังอ่อนตัวอยู่ และใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เพื่อลงทุนเจาะหลุมก๊าซเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ทางด้านกระแสเงินสดจากการลงทุน บริษัทย่อยในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน รวมถึงบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำส่งเงินปันผลให้บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าหงสา และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน มีแผนการบริหารกระแสเงินสดและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างผลตอนแทนในรูปเงินปันผลได้อย่างน่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดจากการบริหารจัดการทางการเงิน ด้วยการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่ามีศักยภาพในการสร้างความเติบโต พร้อมรักษาอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนให้อยู่ในระดับเหมาะสม พร้อมจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอเช่นที่ผ่านมา

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากกลยุทธ์บริหารกระแสเงินสดในทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ในกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน และกระแสเงินสดจากการลงทุน ซึ่งได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เป็นการเกื้อหนุนแผนการเติบโตของบริษัทฯ ตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ได้อย่างทันท่วงที เพื่อรองรับความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จากการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพนี้ ประกอบกับการผนึกกำลังจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก และการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน จะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง”

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,518 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 64 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.