By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ หนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ เปิดโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 6

บ้านปูฯ หนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ เปิดโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 6

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ร่วมกับ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 6 หรือ “Banpu Champions for Change 6”  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถสร้างผลกำไรและดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว  
 
ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งแผนธุรกิจเพื่อรับการพิจารณาได้ทั้งประเภทรายบุคคล หรือรวมกลุ่มกันไม่เกิน 4 คน สำหรับกิจการที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าของกิจการจะได้รับการบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจให้ตกผลึกเป็นกิจการเพื่อสังคมได้สำเร็จเป็นรูปธรรม  โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านเฟซบุ๊ค Facebook.com/banpuchampions
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส  องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า “กิจการเพื่อสังคมถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย บ้านปูฯ จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นในปี 2554 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมอย่างรอบด้านแบบ 360 องศา นอกจากทุนสนับสนุนแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกยังจะได้รับการบ่มเพาะทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นจากที่ปรึกษา (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน และมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกิจการของตนกับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมทั้งที่เป็นมืออาชีพแล้วและผู้ประกอบกิจการหน้าใหม่ ผ่านการเรียนรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
 
แผนธุรกิจที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบัน Change Fusion  บ้านปูฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ  โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจำนวน 20 รายจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดและรูปแบบเชิงธุรกิจ ในจำนวนนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ให้เหลือจำนวน 10 โครงการ เพื่อรับทุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท นำไปดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรก  จากนั้นจะมีการคัดเลือกแผนธุรกิจที่โดดเด่นและมีความคืบหน้ามากที่สุดจำนวน 4 โครงการ ซึ่งจะได้รับทุนโครงการละไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับดำเนินกิจการต่อเนื่องอีก 5 เดือน  
 
ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมจะได้รับคำปรึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ การเงิน และการวัดผลทางสังคมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลงมือดำเนินกิจการจริงตามแผนที่วางไว้ และสร้างสังคมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการต่อยอดเชิงธุรกิจกับเครือข่ายที่ปรึกษาและรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ
 
นางสาวนิโลบล ประมาณ สมาชิกทีม Happy Field Happy Farm ที่มุ่งพัฒนาสินค้าเกษตรของชุมชนตำบลน้ำชำ จังหวัดแพร่ จากโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5 กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ว่า “นอกจากเงินทุนสนับสนุนแล้ว สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ก็คือ วิธีคิดและแนวทางในการดำเนินกิจการเพื่อสังคมแบบองค์รวม ที่สามารถนำมาขยายมุมมองและเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการในระยะยาว นอกจากนี้ ยังได้พบปะผู้คนจากหลายภาคส่วนที่มีความสนใจในประเด็นสังคมต่างๆ มาแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน และโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย”
 
“บ้านปูฯ เชื่อว่าโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6 จะสามารถจุดประกายแรงบันดาลใจและสานฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดริเริ่มกิจการของตนเอง และพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจของ บ้านปูฯ ที่ว่า อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เรายังหวังว่าจะสามารถพัฒนาเครือข่ายโครงการฯ จากปัจจุบันที่ได้สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมไปแล้ว 51 โครงการให้เติบโตยิ่งขึ้น เพื่อร่วมพัฒนาวงการกิจการเพื่อสังคมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส  องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชนกล่าวปิดท้าย

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.