By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาแก่โรงเรียนขนาดเล็กในภาคอีสาน สร้างบรรยากาศการเรียน-การสอนที่มีความสุข เพิ่มขีดความสามารถครูให้เต็มศักยภาพ

บ้านปูฯ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาแก่โรงเรียนขนาดเล็กในภาคอีสาน สร้างบรรยากาศการเรียน-การสอนที่มีความสุข เพิ่มขีดความสามารถครูให้เต็มศักยภาพ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงานของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาและโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ของบ้านปูฯ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) เพื่อติดตามพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ หลังจากที่บ้านปูฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน-การสอน งบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ตลอดจนวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนมาเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ ที่ต้องการมีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยในชนบทให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ด้วยการเติมทักษะครูให้มีวิธีการสอนที่ทันต่อยุคสมัย เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมต้น โดยเป้าหมายของบ้านปูฯ คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคณะครู นักเรียน รวมไปถึงชุมชนโดยรอบ ซึ่งผลลัพธ์นั้นเห็นได้จากพลังบวกของครูและนักเรียนระหว่างการเรียน-การสอน เทคนิคการสอนที่มีคุณภาพ ผลการสอบระดับชาติอย่าง O-NET (Ordinary National Educational Test) และ RT (Reading Test) ที่ไต่ลำดับสูงขึ้นเทียบกับโรงเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตลอดจนความสามารถพิเศษและทักษะอาชีพต่างๆ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปในชีวิตได้

ทั้งนี้ โรงเรียนที่บ้านปูฯ สนับสนุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีทั้งหมด 12 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ซึ่งจัดว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของโรงเรียนทั่วประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปัญหาที่โรงเรียนเหล่านี้มักประสบ คือ ขาดแคลนสื่อและครุภัณฑ์ในการสอน อัตรากำลังครูไม่เพียงพอ และขาดโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ดังนั้น นอกเหนือจากสิ่งจำเป็นอย่างห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อให้เกิดคุณภาพในการเรียน-การสอนแล้ว บ้านปูฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณกว่า 20 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต โดยมอบความรู้ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาครูในระดับปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนแบบ RIECE High Scope โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เน้นให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล การพัฒนาครูระดับประถมและมัธยมต้น ผ่านการจัดอบรมถ่ายทอดเทคนิคการสอนและการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจและได้มาตรฐานในรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า Active Learning โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม, การอบรมเชิงปฏิบัติการครูนักออกแบบประสบการณ์ (Experience Designer for Educator) โดยวิทยากรจากโรงเรียนดรุณสิขาลัย, การสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) โดยครูในโรงเรียนที่บ้านปูฯ ให้การสนับสนุน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคนิคการสอนให้กับเพื่อนครูจากโรงเรียนใกล้เคียงที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ และโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพและฝึกทักษะด้านนันทนาการ เป็นต้น

สำหรับการเดินทางเยี่ยมชมครั้งนี้ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาและโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยาใน จ.ขอนแก่นได้นำเสนอผลงานที่ทางโรงเรียนภาคภูมิใจ เช่น บรรยากาศการเรียน-การสอนที่มีชีวิตชีวา การมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนในชั้นเรียน ตามมาด้วยรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ได้รับการสนับสนุนจากบ้านปูฯ นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการด้านวิชาชีพของนักเรียนที่บ้านปูฯ สนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปอบรมพัฒนาทักษะที่ต่อยอดจากพื้นฐานการประกอบอาชีพของครอบครัวและชุมชนของเด็กนักเรียน เช่น งานช่างตัดผม งานถักและทอพรมเช็ดเท้า งานสานหวด รวมถึงการแสดงทักษะด้านนันทนาการของนักเรียนที่เกิดจากแนวคิดของครูนักปั้น เช่น การเล่นดนตรีโดยเด็กพิเศษ การแสดงคีตะมวยไทย เป็นต้น

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในเวลา 37 ปีที่บ้านปูฯ ขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานจนถึงปัจจุบัน เราดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปด้วยกันตลอดมา และภายใต้แนวคิดที่ว่า “พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เราจึงดำเนินโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องถึง 17 ปีแล้ว สำหรับโครงการ CONNEXT ED นี้ บ้านปูฯ เน้นเสริมสร้างทักษะความสามารถให้แก่บุคลากรของโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง เริ่มตั้งแต่ผู้อำนวยการไปจนถึงครูประจำรายวิชาต่างๆ เพราะเรามองว่าพลังบวกและพลังความรู้ที่ครูได้รับไปจะผลักดันศักยภาพของครูให้กลายเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความสุขกับทั้งการเรียนให้ห้องเรียน และภูมิใจในทักษะชีวิตที่จะติดตัวพวกเขาไปได้อีกยาวนาน”

ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินโครงการฯ ของบ้านปูฯ มีครูจำนวนทั้งหมด 178 คน ที่ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน-การสอน ตามแนวคิดของวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน ที่ได้รับประโยชน์ ขณะเดียวกัน พนักงานจำนวน 14 คนจากหลากหลายแผนกของบ้านปูฯ ได้อาสาสมัครเป็น School Partner ที่คอยวางแผนและประสานงานกับแต่ละโรงเรียนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ การมีส่วนร่วมของพนักงานนับเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับ Banpu Heart (บ้านปู ฮาร์ท) วัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมครอบคลุมถึงการทำด้วยใจ การห่วงใยแบ่งปัน การผนึกกำลังสร้างเครือข่าย และการมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม

ปัจจุบัน 7 โรงเรียนจาก 12 โรงเรียนในอุปถัมภ์ของบ้านปูฯ ได้รับการยอมรับและกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดเทคนิคการสอนออกแบบและผลิตสื่อการสอนให้แก่คุณครูในโรงเรียนใกล้เคียง ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 บ้านปูฯ ได้คัดเลือก 3 โรงเรียนเข้าร่วมในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2566 โดยยังคงให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการศึกษา พร้อมขยายศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนต่อไป

# # #

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.