By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ มอบอาคารหลังใหม่ ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน จังหวัดนครราชสีมา

บ้านปูฯ มอบอาคารหลังใหม่ ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ “บ้านปูฯ อุปถัมภ์” ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจตุพร บุญระดม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วย นายลิขิต สุริโย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน รับมอบจาก นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายปรัชญ์ จงกิตติสกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลพลังงาน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บ้านปูฯ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่นี้ เพื่อใช้เป็นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจำนวนกว่า 150 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ตามนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมของบ้านปูฯ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.