By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ จัดอบรม “การวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด” แก่ครูโรงเรียนในอุปถัมป์ในภาคเหนือ

บ้านปูฯ จัดอบรม “การวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด” แก่ครูโรงเรียนในอุปถัมป์ในภาคเหนือ

15 – 16 กรกฎาคม 2553 ลำปาง — บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ (แถวหน้า ที่สามจากซ้าย) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด” ให้กับครูแกนนำจำนวน 70 ท่าน จากโรงเรียนใน จ.ลำพูน ลำปาง และพะเยา จำนวน 8 แห่ง โดยมีคณะวิทยากรจากสาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ฝึกอบรม

การอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ทั้งนี้ ครูผู้เข้าร่วมอบรม จะมีโอกาสได้ดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่ใช้ในการสอนจริง เพื่อพัฒนาการคิดแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนของตนต่อไป

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.