By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ มอบทุนครูเจ้าของภาษา ต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน พร้อมปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ยุคใหม่ “คิด เห็น เป็นภาพ” แก่ครูและนักเรียนในภาคเหนือ

บ้านปูฯ มอบทุนครูเจ้าของภาษา ต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน พร้อมปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ยุคใหม่ “คิด เห็น เป็นภาพ” แก่ครูและนักเรียนในภาคเหนือ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนจัดจ้างครูชาวต่างชาติและทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “Banpu Education for Sustainability (BES) เพื่อนำไปจัดจ้างครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาและใช้เป็นทุนในการทำกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่ทะวิทยา และโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา อันเป็นพื้นที่ที่บ้านปูฯ เคยดำเนินธุรกิจ ในโอกาสเดียวกันนี้ บ้านปูฯ ยังได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิด เห็น เป็นภาพ” หรือ Visual Thinking Workshop แก่คณาจารย์และนักเรียน จำนวน 305 คน เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะความคิดเชิงภาพไปพร้อมๆ กัน ซึ่งไม่เพียงมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิด การจดบันทึก การพูดคุยอธิบาย ตลอดจนการจดจำสิ่งที่เรียนรู้ ตอกย้ำถึงความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า การเรียนรู้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 240 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ 65 คนจากทั้งหกโรงเรียน เรียนรู้และนำทักษะการวาดภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการคิด การจดบันทึก การพูดคุยอธิบาย ตลอดจนการจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.