By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ จับมือมหิดล เปิดตัว “ค่ายเพาเวอร์กรีน” วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบัติ

บ้านปูฯ จับมือมหิดล เปิดตัว “ค่ายเพาเวอร์กรีน” วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบัติ

กรุงเทพฯ (20 มีนาคม 2549) – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับ คณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศจัดตั้งและดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” (The Power Green Camp) ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมส่งเรียงความ ในหัวข้อ “ชีวิตที่พอเพียง เพื่อพลังงานที่เพียงพอ” เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้

“ค่ายเพาเวอร์กรีน” ก่อตั้งและดำเนินการโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบริษัท บ้านปูฯ เป็นผู้สนับสนุน เป็นโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้ คำนิยาม “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” (Envi-Science Learning Through Actions) โดยนอกเหนือจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้ลงมือทำการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ พบปะนักวิทยาศาสตร์ และนักสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติแล้ว “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ยังมุ่งพัฒนาให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการวิเคราะห์ และจัดทำโครงงานกลุ่มรวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำเสนอโครงการให้แก่คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อม และสมาชิกชาวค่าย โดยเยาวชนที่มี โครงงานกลุ่มดีเด่นจะได้รับรางวัลติดมือกลับบ้านอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ปัจจุบัน ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย แต่เยาวชนส่วนมากยังขาดโอกาสในการได้เรียนรู้พร้อมการปฏิติจริง ดังนั้นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จึงได้ริเริ่มและจัดตั้ง “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ขึ้นสำหรับให้เยาวชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมและมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ได้มีโอกาสฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา ฝึกสร้างโครงงาน และการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น จุดเริ่มต้นในการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของไทยในอนาคต”

“คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท บ้านปูฯ เห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นไป รวมทั้งช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนอีกด้วย” คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่บ้านปูฯ ให้การสนับสนุนคณะสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน นั้น เนื่องจาก บริษัทฯ เล็งเห็นว่า “ค่ายเพาเวอร์กรีน” เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

สำหรับเยาวชนที่ต้องการเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน” จะต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และเขียนเรียงความในหัวข้อ “ชีวิตที่พอเพียง เพื่อพลังงานที่เพียงพอ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้เรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยรับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ลอกเลียนมาจากผลงานของผู้อื่น ทั้งนี้หากเป็นผู้ที่เคยร่วมการแข่งขัน หรือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดย
เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 70 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพาเวอร์กรีน เป็นเวลา 7 วัน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในช่วงปิดเทอมระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2549

เยาวชนที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร และเรียงความได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 119, 127 หรืออีเมล์ enmst@mahidol.ac.th

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.