By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู จับมือ สสส. สนับสนุน “โครงการตลาดประกอบฝัน 3” ส่งเสริมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

บ้านปู จับมือ สสส. สนับสนุน “โครงการตลาดประกอบฝัน 3” ส่งเสริมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

9 กุมภาพันธ์ 2549 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประกาศจับมือ แผนงานเยาวชนสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน “โครงการตลาดประกอบฝัน ปีที่3” หรือ “โครงการยิ้ม 3” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 15-25 ปีทั่วประเทศเสนอโครงงานพัฒนาสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก “ยิ้ม 3” ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

“โครงการตลาดประกอบฝัน” หรือ “โครงการยิ้ม” เป็นโครงการที่จัดตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ YIY (Why I, Why?) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้คิดริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ (Young Social Entrepreneurs) “โครงการยิ้ม” จึงเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐและเอกชนสู่เยาวชน และเยาวชนสู่เยาวชนด้วยกัน เพื่อร่วม “ประกอบฝัน” ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศรวมกลุ่มกันให้ได้อย่างน้อย 3 คน ส่งแนวคิดในการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมในรูปแบบโครงงานเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก “โครงการยิ้ม” โดยโครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและทำให้สังคมยิ้มกว้างขึ้น ซึ่งเจ้าของโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ เงินทุน การอบรมพัฒนาความสามารถ เครือข่าย และที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แนวคิดของตนให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดระยะ 2 ปีที่ผ่านมา “โครงการยิ้ม” ได้ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาสังคมของเยาวชนให้เกิดขึ้นจริงไปแล้วกว่า 20 โครงการ และมีบางโครงการที่ยังคงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น โครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของชาวไทยภูเขาในจังหวัดกาญจนบุรี โครงการให้น้องรู้อย่างใจอยากรู้ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดลพบุรี เป็นต้น โดย “โครงการยิ้ม” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. เป็นหลัก และในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของโครงการ บริษัทบ้านปูฯ ซึ่งเป็นภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ร่วมกับ สสส.

“ยังมีเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่ฝันอยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมและชุมชน แต่ยังขาดโครงสร้างและกลไกที่เหมาะสมที่จะผลักดันให้คนกลุ่มนี้สามารถนำเอาพลังและความคิดสร้างสรรค์ที่มีมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนั้นปีนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนเช่นบ้านปูฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ไม่เพียงเฉพาะแต่การสนับสนุนเงินทุนเท่านั้น แต่บ้านปูฯ จะยังให้การช่วยเหลือและนำ know how ต่างๆมาช่วยถ่ายทอดและพัฒนาตลาดประกอบฝันให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น” น.ส. กฤตยา ศรีสรรพกิจ ผู้อำนวยการ YIY กล่าว

ทางด้านนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่บ้านปูฯ เข้ามาร่วมให้การสนับสนุน “โครงการยิ้ม” ในปีนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่า “โครงการยิ้ม” ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบ้านปูฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมให้ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ “โครงการยิ้ม” ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นรากฐานและเป็นพลังสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

“โครงการยิ้ม” ยังเน้นในเรื่องของแนวความคิดใหม่ๆของเยาวชนในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับหนึ่งในสี่ค่านิยมร่วมองค์กรของบริษัทบ้านปูฯ (หรือที่เรียกว่า “บ้านปูสปิริต”) ที่สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม” นางอุดมลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติม

ขณะนี้ โครงการยิ้ม 3 กำลังเปิดรับสมัคร กลุ่มเยาวชนทั่วประเทศที่มีอายุ 15-25 ปี ที่ต้องการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหรือชุมชน โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการยิ้ม 3” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งโครงงานและแนวคิดของตนมาที่ “โครงการยิ้ม 3” เลขที่ 104 ซอยลาดพร้าว 26 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทร 0-2938-3831 หรือทางเว็บไซต์ www.DekSiam.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ศกนี

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.