By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ลงทุน 770 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายพอร์ตก๊าซธรรมชาติ เร่งสร้างการเติบโตกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

บ้านปูฯ ลงทุน 770 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายพอร์ตก๊าซธรรมชาติ เร่งสร้างการเติบโตกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานตามกลยุทธ์ Greener & Smarter


คุณฐิติ เมฆวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู นอร์ท อเมริกา คอเปอเรชั่น จำกัด (แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา) และคุณคริสโตเฟอร์ กาลนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Kalnin Venture LLC (แถวนั่ง กลาง) พร้อมทีมทำงานมากด้วยประสบการณ์จากไทยและสหรัฐฯ ที่จะร่วมกันต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ได้ทำสัญญาซื้อขาย (Purchase and Sale Agreement: PSA) ผ่านบริษัท บ้านปู นอร์ท อเมริกา คอเปอเรชั่น จำกัด (Banpu North America Corporation) หรือ BNAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ที่ดูแลบริหารจัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas) ในสหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนและดำเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ณ บริเวณฟอร์ต เวิร์ธ เบซิน (Fort Worth Basin) มลรัฐเทกซัส สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 770 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 23,000 ล้านบาท ช่วยต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติให้เติบโตพร้อมสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

สำหรับการลงทุนครั้งนี้ บ้านปูฯ จะเป็นผู้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากหลุมผลิตกว่า 4,200 หลุม บนพื้นที่กว่า 320,000 เอเคอร์ ซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (1P) ประมาณ 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Trillion Cubic Feet Equivalent: Tcfe) และมีกำลังผลิตเฉลี่ยรวมประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน (Million Cubic Feet Equivalent Per Day: MMcfed) นอกจากนี้ ทั่วบริเวณแหล่งผลิตยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม มีระบบท่อขนส่งก๊าซเพื่อจำหน่ายแก่โรงไฟฟ้าและครัวเรือนในตลาดสำคัญที่มีความต้องการใช้ก๊าซสูง โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ (Gulf Coast)

นับเป็นปีที่ 4 ที่บ้านปูฯ เข้าลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ยังคงขยายตัว นอกจากการเปิดตัวสำนักงาน ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เมืองทันแคนน็อค มลรัฐเพนซิลเวเนีย บ้านปูฯ ยังเสริมทีมทำงานทั้งไทยและสหรัฐฯ ที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยปัจจุบัน บ้านปูฯ ลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 522 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกำลังผลิตรวมประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เมื่อประกอบกับการลงทุนครั้งนี้จะทำให้บ้านปูฯ มีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (1P) และกำลังผลิตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า คือมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (1P) ทั้งหมดประมาณ 4.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า พร้อมกำลังผลิตรวมมากกว่า 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ และการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากการวางแผนเข้าลงทุนในจังหวะที่เหมาะสมตามกลยุทธ์การลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ จึงทำให้สามารถรับรู้รายได้ทันที อีกทั้งการผลิตก๊าซธรรมชาติถือเป็นธุรกิจสำคัญที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter บ้านปูฯ จึงพร้อมเดินหน้าเร่งขยายการเติบโตและเพิ่มความมั่นคงในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมพิสูจน์ถึงการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินการ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.