By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ชวนเล่น “บอร์ดเกม” เสริมสร้างทักษะรอบด้าน ความสนุกสนานที่ซ่อนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

บ้านปูฯ ชวนเล่น “บอร์ดเกม” เสริมสร้างทักษะรอบด้าน ความสนุกสนานที่ซ่อนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเล่นบอร์ดเกม (Board Game) เป็นหนึ่งในกิจกรรมยามว่างที่เริ่มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ อันที่จริงบอร์ดเกมเป็นที่นิยมมานานแล้วในสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป และแพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง ยังกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มๆ อย่างไรก็ตามด้วยวิวัฒนาการของบอร์ดเกมในเวลาต่อมาที่มีรูปแบบการเล่นที่ไม่จำกัด มีเกมที่ออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์ให้เลือกหลากหลายตามความสนใจและจริตของผู้เล่น ทำให้บอร์ดเกมมีเสน่ห์ที่น่าหลงใหล ทำให้สังคมแห่งบอร์ดเกมค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้บอร์ดเกมกลายเป็นเทรนด์ยอดนิยมในปัจจุบัน

หากใครเคยมีประสบการณ์เล่นบอร์ดเกม จะพบว่าบอร์ดเกมไม่ได้ให้แค่ความสนุกสนาน แต่ยังให้ข้อคิดและประโยชน์ที่สอดแทรกเอาไว้มากมาย นักออกแบบและพัฒนาเกมรุ่นใหม่ๆ ต่างจับเอาหลักวิชาการ ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงข้อคิดทางสังคมมากลั่นกรองและสร้างสรรค์เป็นเกมที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เล่นได้รับทั้งความเพลิดเพลิน และความรู้ในหลากหลายด้านไปพร้อมกัน เนื่องจากการเล่นบอร์ดเกมไม่ตีกรอบการเล่นให้มีแค่ถูกกับผิด หรือใช้มาตรฐานหนึ่งเดียวมาเป็นตัวตัดสิน ทำให้ผู้เล่นมีอิสระทางความคิด และสามารถนำทักษะของตนมาลองใช้ได้ด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ บอร์ดเกมยังสามารถสร้างผลกระทบทางบวกและแรงบันดาลใจให้กับตัวผู้เล่นได้ เมื่อพวกเขาเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ รวมถึงได้รับความสำเร็จจากการเล่นเกม อีกทั้งยังเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

บอร์ดเกมช่วยเสริมสร้างทั้งทักษะด้านความรู้และด้านอารมณ์ให้แก่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ยังอยู่ในวัยเรียน นอกจากพวกเขาจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเกมแล้ว พวกเขาจะได้เรียนรู้และพัฒนาจากทักษะสำคัญที่ ผู้เล่นบอร์ดเกมต้องนำมาใช้ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง ซึ่งทั้งหมดที่เอ่ยมานี้ถือเป็นทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยล้วนนำไปใช้ได้ ยิ่งสำหรับผู้ใหญ่ในวัยทำงาน การเล่นบอร์ดเกมบ่อยๆ จะยิ่งช่วยลับคมทักษะหลักทั้งสองด้านของผู้เล่นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในงานและชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อหาโซลูชั่นที่ดีที่สุด

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างสร้างสรรค์สู่โลกยุคใหม่ที่การเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือในตำรา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงก้าวเข้ามาสนับสนุนการเล่นบอร์ดเกมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยมุมมองที่ว่าบอร์ดเกมเป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เล่นสามารถฝึกพัฒนาทักษะความรู้ควบคู่ไปกับความคิดและอารมณ์ได้อย่างดี ข้อแม้หนึ่งที่เป็นข้อเด่นของการเล่นบอร์ดเกมคือผู้เล่นทุกคนต้องมาพบปะกันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผู้เล่นบอร์ดเกมจึงได้ฝึกเข้าสังคมและสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นชุดทักษะที่ดีที่จะมีส่วนหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้ใหญ่ที่เก่งครบทั้งความรู้และอารมณ์ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานสูงเช่นกัน โดยองค์กร World Economic Forum (WEF) มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าทักษะที่เกี่ยวกับการเข้าสังคมและอารมณ์จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกของการทำงานนับแต่นี้ไป

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บอร์ดเกมสามารถเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ประโยชน์ของการสร้างสรรค์และการเล่นบอร์ดเกมสอดคล้องกับความเชื่อของบ้านปูฯ ว่า “การเรียนรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เราจึงริเริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยในวงกว้างได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมในทางสร้างสรรค์ ปัจจุบันบ้านปูฯ เองก็ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางของแบรนด์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับเทรนด์ต่างๆ ของโลก โดยเน้นให้คนมีใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) ในสิ่งที่ทำ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นสามคุณสมบัติที่ผู้เล่นบอร์ดเกมย่อมต้องมีอยู่ในใจเช่นกัน เรามองเห็นว่าความสนุกของบอร์ดเกมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ การทำงาน หรือการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ได้ จึงมุ่งหวังว่ากิจกรรมเกี่ยวกับบอร์ดเกมที่บ้านปูฯ กำลังพัฒนาให้เกิดขึ้นจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

ในด้านการศึกษา มีการนำรูปแบบการเล่นเกมมาประยุกต์เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ เกิดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Game-Based Learning เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้บทเรียนควบคู่ไปกับความสุขและความสนุกสนานจากการเล่นเกมด้วยบรรยากาศในห้องเรียนที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยงานวิจัยหลากหลายชิ้นจากสถาบันการศึกษาและนักออกแบบการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ยืนยันถึงประโยชน์ของบอร์ดเกม ในแง่ของการเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพื่อทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น รวมถึงมีส่วนช่วยลดความเครียดและความกดดันระหว่างการเรียน ทำให้เด็กมีสุขภาพจิตและพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดีขึ้น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังยืนยันว่า การเล่นบอร์ดเกมเป็นการกระตุ้นการทำงานของระบบสมอง ความจำที่แม่นยำ และตรรกะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

บ้านปูฯ เชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมสามารถตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ให้ผู้เล่น โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ต่อยอดสู่การบูรณาการทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) เข้ากับทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และการทำงาน สู่การสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนต่อไป

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.