By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ หนุน 10 แชมป์กิจการเพื่อสังคม ต่อเติมฝันอย่างยั่งยืน มอบทุน-ติวเข้มคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5”

บ้านปูฯ หนุน 10 แชมป์กิจการเพื่อสังคม ต่อเติมฝันอย่างยั่งยืน มอบทุน-ติวเข้มคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (กลาง) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ มอบทุนสนับสนุน 10 กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่ชนะการประกวดรอบแรกของโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5” หรือ Banpu Champions for Change 5 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบ้านปูฯ และสถาบัน Change Fusion พร้อมจัดอบรมการพัฒนาแผนธุรกิจและการวางแผนทางการเงิน มุ่งติวเข้มคนรุ่นใหม่ให้สามารถดำเนินกิจการเพื่อสังคมได้อย่างมั่นคง เติบโตยั่งยืน
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่าอุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บ้านปูฯ จึงเป็นหนึ่งในภาคเอกชนรายแรกๆ ของประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม โดยริเริ่มโครงการ Banpu Champions for Change มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศที่มีพลังสร้างสรรค์ ได้แสดงศักยภาพในการจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ด้วยการลงมือประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
 
“สำหรับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5 จะมุ่งเน้นการบ่มเพาะทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม โดยจัดฝึกอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นด้วยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับแชมป์กิจการเพื่อสังคมทั้ง 10 ทีม ให้สามารถลงมือปั้นกิจการเพื่อสังคมของตนให้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง เพราะบ้านปูฯ เชื่อว่าการเรียนรู้จะเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน” นางอุดมลักษณ์ กล่าว
 
ในปี 2558 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5” ได้คัดเลือก 10 กิจการเพื่อสังคม จากผู้สมัครเข้าประกวดทั้งหมด 52 ทีม ซึ่งทั้ง 10 ทีมดังกล่าว ได้รับเงินทุนตั้งต้นทีมละ 50,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมตามแผนในระยะเริ่มต้น 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน) หลังจากนั้น ทั้ง 10 ทีม จะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการเพื่อเข้าประกวดในรอบสุดท้าย ซึ่งจะคัดเลือก 4 กิจการเพื่อสังคมที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุดทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม เพื่อรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม กิจการละ 200,000 บาท สำหรับต่อยอดธุรกิจในระยะถัดไป
 
10 แชมป์กิจการเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5” มีโครงการหลากหลายรูปแบบ อาทิ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมรายได้เพื่อเกษตรกร 
การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่เยาวชน การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวาน การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนช่วยเหลือองค์กรเพื่อสังคม เป็นต้น
 
เกี่ยวกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ Banpu Champions for Change
โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม โดย บมจ. บ้านปู หรือ Banpu Champions for Change ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยต่อยอดมาจากการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ (Young Social Entrepreneur) ที่บ้านปูฯ สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2549 โดยโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดำเนินกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ซึ่งมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ และเน้นคุณธรรมในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม
 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู
บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหินและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง มีฐานธุรกิจใน 8 ประเทศ คือ ไทย ลาว อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน มองโกเลีย สิงค์โปร์ และญี่ปุ่น
 
“ทำด้วยใจ” คือรากฐานของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชาวบ้านปูฯ ถือเป็นความรับผิดชอบที่พวกเราทุกคน “ทำด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” อยู่บนพื้นฐานของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” อย่างแท้จริง ซึ่งการ “ทำด้วยใจ” นี้ ไม่เพียงจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านปูฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.