By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจ.เชียงราย

บ้านปูฯช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดย นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบทุนสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท แก่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “วิศวกรอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย” ในการจัดส่งวิศวกรอาสาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายด้านวิศวกรรมของอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการแก้ไขอาคารที่ได้รับความเสียหายเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ช่างท้องถิ่นสำหรับนำไปแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.