By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ส่งมอบหน้ากากผ้าคุณภาพดี มูลค่ารวมกว่า 720,000 บาท ให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

บ้านปูฯ ส่งมอบหน้ากากผ้าคุณภาพดี มูลค่ารวมกว่า 720,000 บาท ให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในช่วงเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะการป้องกันครูและนักเรียนจากความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะมีมาตรการป้องกันจากภาครัฐที่เข้มข้นก็ตาม จึงได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดีจำนวนเกือบ 40,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 720,000 บาท ไปยังโรงเรียน 151 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย โรงเรียนในภาคเหนือที่อยู่ในโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนที่บ้านปูฯ ให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์พายุปาบึก เมื่อปี 2562 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง การมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้านี้เป็นการสนับสนุนให้ทั้งนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเหล่านี้มีความปลอดภัยและสามารถดำเนินการเรียนการสอนไปได้อย่างราบรื่น

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.